transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Som en tjej, som också är elgitarrist”: Rock, folkbildning och genus

Författare och institution:
Sara Jansson (Institutionen för kulturvetenskaper); Lina Brustad (-)
Publicerad i:
Musik och Samhälle, Malmö högskola 26 mars 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
”Som en tjej, som också är elgitarrist”: Rock, folkbildning och genus Syftet med presentationen är att belysa några aspekter av rockgenrens starka koppling till maskulinitet ur ett musiker- och folkbildningsperspektiv. D-uppsatsen ”Sometimes a guitar is just a guitar” (Jansson 2005) undersöker hur fyra kvinnliga elgitarrister förhåller sig till rockgenrens i allmänhet och elgitarrens i synnerhet maskulina genuskodning. Det empiriska materialet utgörs i uppsatsen till största delen av intervjuer med de fyra elgitarristerna, samt med en delägare respektive en butiksägare till två olika musikaffärer. Frågorna till informanterna kretsar i första hand kring tre ämnen som är invävda i varandra: rockmusik/musicerande, musikteknologi, samt genus. Rockgenrens genuskodning yttrar sig på flera olika sätt; i presentationen ges exempel på hur den tar sig uttryck när elgitarristerna kommer i kontakt med musikteknologi i olika sammanhang, samt på hur elgitarristerna upplever sig bli bemötta i musikaffärer och på spelningar. Särskilt diskuteras de olika taktiker som elgitarristerna använder sig av för att hantera de situationer de ställs inför som potentiella avvikare inom genren, samt i viss mån de mottaktiker och resultat av rockgenrens konventioner som elgitarristerna möts av vid olika tillfällen. Folkbildningens roll för det svenska musikundret bör inte underskattas. Det samma gäller för den svenska folkbildningens möjligheter att genom ett medvetet arbete påverka könsfördelningen på världens musikscener. Inom folkbildningen finns en lång tradition av att, när det bedöms nödvändigt för kvinnors möjlighet till utveckling, fysiskt skilja på kvinnor och män genom att skapa ett eget rum för kvinnor. Idag bedrivs många musikprojekt för unga tjejer just på detta sätt med tjejlokaler, tjejdagar, rockskolor och läger bara för tjejer. Här förs en diskussion kring huruvida detta bidrar till en syn på kvinnliga rockmusiker som just kvinnliga rockmusiker, eller om det på sikt bidrar till en jämnare könsfördelning på rockgenrens alla plan.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
rockmusik/musicerande, musikteknologi, genus, folkbildning
Postens nummer:
99108
Posten skapad:
2009-09-29 14:02
Posten ändrad:
2010-02-26 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007