transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är vetenskap?

Vetenskap för profession nr 6:09

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Antal sidor:
27
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Högskolan i Borås
Förlagsort:
Borås
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Texten diskuterar distinktionen mellan forskning och vetenskap, där den förstnämnde termen syftar på en aktivitet som följer vissa regleverk och normer medan den andra termen har att göra med vetenskapliga försanthållanden (truth claims) som en kunskapsform. Det mertonska normsystemet "CUDOS" betraktas som ett etos, och den Popperianska falsifieringsregeln framhävs som ett viktigt epistemologiskt kriterium. På det organisatoriska planet paras dessa två dimensioner med kollegial prövningförfarandet (peer review) som ett kunskapssociologiskt imperativ. Vetenskapsideal som positivism, hermeneutik och kritisk teori tas upp. Framställningen berör även ett antal andra distinktioner såsom mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, tyst kunskap, förtrogenhetskunskap, samt flera ofta förekommande termer som FoU, grundforskning, tillämpad forskning, strategisk forskning osv. Slutligen diskuteras innebörden av "kritiskt tänkande", samt villkor för konstnärlig utveckling såsom en särskilt kategori för kunskapsbildning och forsknings-anknytning i akademiska sammanhang.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
vetenskap, vetenskapshistoria, forskning, profession, tyst kunskap, epistemologi, vetenskapsideal, hermeneutik, kritisk teori, modernitet, policy
Ytterligare information:
Vid SCASSS (Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences) har funnits ett program om professioner och betydelsen av forskningsanknytning. Författarens bidrag där finns dokumenterat i två antologier. Se Aant Elzinga, "Kunskapsanalys och klassanalys - med fokus på omvårdnadsforskning", i Staffan Selander red. Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. Professionaliseringens sociala grund´. Studentlitteratur, Lund 1989, ss. 125-149; och Aant Elzinga, "The knowledge aspect of professionalization: the case of science-based nursing education in Sweden", in Rolf Tortendahl & Micheal Burrage eds. The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy. SAGE London (SCASSS series), 1990, pp. 151-173.
Postens nummer:
95155
Posten skapad:
2009-06-20 16:22
Posten ändrad:
2009-06-24 20:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007