transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Landsbygdens vårdade landskap och stadens vilda natur

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Konferens: Kultur~Natur. Konferens för kulturstudier i Sverige. 15-17 juni 2009, Norrköping,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I min presentation vill jag diskutera begreppet natur, hur det används och vad det får för effekter, i ett par olika typer av nutida svenska landskap. Min ena utgångspunkt är skapandet av ”natur” inom ramarna för olika former av landskapsvård på den svenska landsbygden idag. Genom jordbrukspolitisk styrning, naturvård och kulturmiljövård främjas idag produktionen av vissa slags landsbygdsnatur på bekostnad av andra. Min andra utgångspunkt är synen på den oplanerade ”natur” som slår rot i stadens utkanter och mellanrum. Mot bakgrund av Bruno Latours kritik av naturbegreppet (2004) vill jag diskutera huruvida (den i vårt samhälle i allmänhet förgivettagna) gränsdragningen mellan natur och kultur bidrar till att fördunkla snarare än förklara landskapets komplexitet, dynamik och samspel mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
95115
Posten skapad:
2009-06-17 23:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007