transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning – en förstudie

Ingår i Techne serien B: 1/1996, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Techne serien B: 1/1996, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, s. 40–53
ISBN:
952-5097-01-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Åbo Akademi, NordFo
Förlagsort:
Finland, Vasa
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Klassrumsforskning i slöjd har dokumenterats i mycket ringa omfattning. I klassrumsforskning behandlas nästan uteslutande ämnen där man har en traditionell klassrumsmiljö, möjligtvis med inslag av grupparbete eller laborationer. När man träder in i en slöjdsal med pågående slöjdverksamhet kan verksamheten för den oinvigde förmodligen uppfattas som en något både rörig som rörlig miljö. Eleverna rör sig oftast fritt i slöjdsalen. De går och hämtar redskap, går till maskiner och plockar fram material för sina slöjdalster. Utöver färg och formupplevelser vistas eleverna i en miljö som är rik på syn och känselintryck, lukter och buller. Det är för det mesta tillåtet att arbeta och prata på samma gång och man har ett omfattande interaktionsmönster med andra elever. Som ett försök att beskriva den komplexa miljö eleverna blir delaktiga i i slöjdsalen har en förstudie utförts med hjälp av videoinspelade lektioner i textil och trä- och metallslöjd under vårterminen 1995. Syftet med inspelningarna i förstudien var att studera på vilket sätt det var möjligt att samla in datamaterial för analys av de erfarenheter eleverna är involverade i. Videokameran användes som ett hjälpmedel för att registrera slöjdverksamhet både i ljud och bild. Situationer kan analyseras flera gånger för att upptäcka dimensioner som annars kan låta passera obemärkt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
slöjd, videoinspelning, klassrumsforskning
Postens nummer:
95062
Posten skapad:
2009-06-16 17:20
Posten ändrad:
2010-01-17 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007