transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuläge och framåtblickar – om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet

Techne-serien B:15/2008: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Johansson, M. & Gulliksen, M. (red).

Redaktör(er):
Marléne Johansson (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Marte Gulliksen S. (-)
ISBN:
978-952-5097-26-9
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Åbo Akademi, Nordfo
Förlagsort:
Techne-serien B:15/2008, Vasa
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den nordiska organisationen NordFo (Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd) verkar för samarbete i olika former mellan de nordiska ländernas lärarutbildningar för att initiera, stimulera och redovisa forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet (http://www.vasa.abo. fi/nordfo/). Slöjd används som samlingsnamn för ämnesområdet i de nordiska ”NordFo-länderna” (Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge, Samí och Sve-rige). Utbyte av idéer kring den pedagogiska slöjden har funnits i mer än hundra år i Norden. NordFo-organisationen har sedan inledningsarbetet 1989 bidragit till utveckling av åtskilliga aktiviteter exempelvis student- och lärarutbyten, fors-karutbildningskurser, symposier, konferenser och utgivelse av Techne-serien (http://www.vasa.abo.fi/nordfo/techne/index.htm). Sedan 1995, då den första Techne-rapporten gavs ut, har nu över 250 artiklar publicerats i Techne´s A- och B-serie som dokumentationer och artiklar att användas av studenter och i forsk-ningssammanhang. Förändringar och historisk bakgrund visar att det finns ett behov av en enkel sammanställning i rapportform om hur utbildning i slöjd och slöjdforskning be-drivs i ”NordFo-länderna”. Vid en arbetskonferens i Linköping samlades lärar-utbildare och forskare för att diskutera förändringar i läroplaner, namn och fram-tidsutsikter inom slöjdfältet. Vid arbetskonferensen påbörjades arbetet med att deltagarna från varje land drog upp riktlinjerna för en sammanfattande text om slöjdens nuvarande ställning och framtida utmaningar. Techne-rapporten Nuläge och framåtblickar – om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet är tänkt att överskådligt och kortfattat visa på skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Texterna är skrivna utifrån samma rubriker: Nuläget, Forsk-ningsläget och Framtidsläget för att rapporten skall vara lätt att söka fakta i om undervisning och forskning. Utöver att nyttja rapporten i lärarutbildning och forskning kan den användas förslagsvis inför studentutbyten i Norden. Texterna kan också fungera som underlag vid diskussioner, med exempelvis beslutsfatta-re, för att hämta argument och bli mer insatt inom ämnesområdet i de nordiska länderna. Rapporten är ett tidsdokument, men i ett samhälle med snabb föränd-ringstakt är det angeläget att ha ett dokumenterat underlag inför nya utmaningar. Då texterna är tänkta att vara korta kan mer information hämtas i de angivna re-ferenserna till varje artikel. Rapportens författare har god kännedom om dagens skola, lärarutbildning och forskning inom respektive lands slöjdfält. Varje författare väljer givetvis fokus, men flera personer har skrivit, läst och kommenterat texterna. För Danmark skriver Stig Pedersen, lærer og cand.pæd. i sløjd, lektor ved Dansk Sløjdlærerskole i Professionshøjskolen (Skolen for Materiel Design), Køben-havn, tillsammans med Hanne Schneider, lærer og cand.pæd. i pædagogik, se-minarielektor ved N. Zahles Seminarium i Professionshøjskolen, København. För Finland skriver Eila Lindfors, lektor vid klasslärarutbildningen, Tammerfors universitet, tillsammans med Marléne Johansson, docent och forskningsledare vid det slöjdpedagogiska resurscentrat, Åbo Akademi i Vasa. Med erfarenheter från samisk och grönländsk kultur skriver forskarstuderanden Gry Fors för Grönland. Brynjar Ólafsson, MA-grad i pedagogik, som underviser på Háskoli Íslands (University of Iceland), avdeling for lærerutdanning (tidligere Kennaraháskóli Íslands) skriver för Island. Bjørn Magne Aakre, førsteamanuensis och PhD ved Høgskolen i Telemark skri-ver för Norge tillsammans med Anniken Randers-Pehrson, stipendiat ved Høgskolen i Telemark. För Sápmi , samisk slöjd, duodji, skriver Gunvor Guttorm, dr. art i duodji. Ingrid Bergqvist, grundskollärare, universitetsadjunkt, Linköpings universitet; och Kajsa Borg, FD, textillärare, docent, Umeå universitet; och Peter Hasselskog FM, grundskollärare, universitetsadjunkt, doktorand, Göteborgs universitet; och Bo Hinnerson, FM, trä- och metallslöjdslärare, universitetsadjunkt, Linköpings universitet; och Sie von Gegerfelt Kronberg, Nordisk lektor, textillärare, dokto-rand, Linköpings universitet; och Marcus Samuelsson, FD, trä- och metallslöjds-lärare, universitetslektor, Linköpings universitet, har tillsammans skrivit texten för Sverige. I Norden finns traditioner och ett gemensamt intresse för undervisning och läran-de inom slöjdområdet. Rapportens artiklar speglar hur nära ländernas kunskaps-fält är kopplade till varandra. Att utifrån idéer och behov bearbeta material med hjälp av olika redskap till fysiska föremål har människan gjort, i alla kulturer, sedan urminnes tider, och gör så fortfarande i det nutida samhället. Kunskaps-formen är grundläggande för människans existens. I de nordiska länderna är sko-lans undervisning inom slöjdfältet delaktig i att barn och ungdomar får möjlighet att lära och utvecklas inom denna grundläggande kunskapsform. PhD Marte Sørebø Gulliksen, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge och Mar-léne Johansson, docent i slöjd, Göteborgs universitet, och tillika docent och forskningsledare i slöjdpedagogik, Åbo Akademi i Vasa, är redaktörer för denna Technerapport. Vår förhoppning är att texterna, i flera sammanhang, skall bidra till reflektion och insikt om den nordiska slöjdens ställning och framtidsmöjlig-heter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Slöjd. Slöjdpedagogik. Nordisk slöjdforskning. Techne-serien
Ytterligare information:
Rapporten innehåller kapitel om nordisk slöjd från: Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge, Sápmi [samisk slöjd], Sverige.
Postens nummer:
94958
Posten skapad:
2009-06-12 11:39
Posten ändrad:
2010-01-17 18:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007