transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapsutveckling inom synområdet. Teorier och metoder inom rehabilitering/habilitering för personer med synnedsättning eller blindhet

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Ulla Kroksmark (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
ISBN:
978-91-85435-61-6
Antal sidor:
92
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Hjälpmedelsinstitutet
Förlagsort:
Vällingby
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur vet vi att den rehabilitering och habilitering som bedrivs har effekt för de personer med synnedsättning som vi möter? Är de behandlingsmetoder vi använder inom rehabilitering och habilitering de som ger bäst nytta eller behöver nya arbetssätt och metoder sökas och utvecklas? Under senare år har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting betonat att all verksamhet inom hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, skall vara evidensbaserad, dvs. de åtgärder som används skall ha visats ge avsedd effekt. Mot denna bakgrund har vi genomfört ett arbete med syfte att identifiera och beskriva förekommande och möjliga kunskapsområden, teoribildningar och behandlingsmetoder inom området rehabilitering och habilitering för personer med synnedsättning eller blindhet, samt att granska de vetenskapsteoretiska grunder som olika kunskapsområden vilar på. Arbetet syftar även till att översiktligt identifiera behandlingsmetoder och arbetssätt som har evidens i forskningsresultat. De metoder som huvudsakligen använts är litteratursökning i databaser samt kritisk granskning av för arbetet relevanta artiklar och dokument. Resultatet presenteras i tre delar. I del I beskrivs grundläggande synsätt och paradigm inom hälso- och sjukvård. Som teoretisk grund för rehabilitering och habilitering lyfts kunskapsområdena aktivitetsvetenskap och specialpedagogik fram tillsammans med tvärvetenskaplig forskning och verksamhet. Begreppen hälsa, aktivitet, delaktighet och lärande definieras, delvis med utgångspunkt i ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Del II inriktas mot behandlingsmetoder och dess evidens i vetenskapliga studier. En genomgång görs av hur vetenskaplig evidens kan erhållas via systematiska litteraturöversikter och val av både kvantitativt och kvalitativt inriktade studier betonas. Befintliga litteraturöversikter och förekommande metoder för åtgärder och utvärdering inom synområdet presenteras. I del III diskuteras relationen mellan teori och praktik i termer av kunskapsutveckling och både evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap problematiseras. Slutligen diskuteras nödvändiga steg för att utveckla teoribildningar och behandlingsmetoder som kan leda till den evidens, där både möjligheter och risker med evidens lyfts fram. För detta arbete måste en syntetisering göras av vetenskaplig evidens, klinisk erfarenhet eller erfarenhetsbaserad kunskap och patientens unika situation och önskemål. Rapporten avser att utgöra underlag för vidare diskussioner vid syncentraler och liknande verksamheter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
specialpedagogik, arbetsterapi, rehabilitering, evidens, behandlingsmetoder, evidensbaserad praktik
Postens nummer:
86835
Posten skapad:
2009-01-15 09:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007