transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sovjetbilden i Svensk Export

Författare och institution:
Birgit Karlsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Svenska historikermötet 2008, Lund,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bilden av Sovjetunionen under mellankrigstiden kan studeras på flera olika sätt. I detta papper undersöks den bild som framträder i tidskriften Svensk Export som utgavs av Sveriges allmänna Exportförening. En analys görs dels av synen på den sovjetiska marknaden dels av synen synen på det sovjetiska samhällssystemet. Den sovjetiska marknaden uppfattas som rik på möjligheter men också på svårigheter. En åtskillnad görs mellan det ryska folket och dess regim som uppfattas som endast tillfällig. Arbetslösheten i Sverige är ett viktigt incitament att söka återknyta till den ryska marknaden. Det anses vikti8gt att handla snabbt, eftersom andra länder också vill komma in på marknaden. Svårigheterna består i den tydligt politiska styrningen av handeln vilketinnebar så kraftiga svängningar i efterfrågan. När det sedan gällde bedömningar av det sovjetiska systemet framstod Sovjetunionen i vissa avseenden som ett skräckexempel. Även om inte den fulla vidden av agrarkrisen framgick av tidningens referat, var det tydligt att omläggningen av det sovjetiska jordbruket hade skett på ett sätt som orsakat svår matvarubrist och hungersnöd. Däremot erkändes med viss motvilja att Sovjetunionen faktiskt lagt grunden för en modern produktion under de gångna tjugo åren. Planhushållningens principer tillämpades nu i många länder och uppfattades som nödvändig för produktionsökning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
planhushållning, Sovjetbild, Svensk Export, mellankrigstid
Postens nummer:
81680
Posten skapad:
2008-12-16 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007