transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grundläggande färdigheter och färdigheternas grundläggande

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att utveckla barns förståelse, att lära dem lita till sina egna idéer och aktivt delta i kunskapsprocessen är viktiga mål för verksamheten i skola och förskola. Denna bok skildrar en fenomenografiskt inspirerad didaktik, ett arbetssätt som bygger på en tillit till barns vilja och intresse för att lära sig. Pedagogens uppgift blir att hitta ett innehåll som barnet kan relatera sina erfarenheter till. Det handlar om att inte hindra det aktiva barnet utan följa, stödja, utmana och dela erfarenheter – att både leda och låta sig ledas i barns erfarenhetsvärld. Inledningsvis ges en teoretisk bakgrund där författarna redogör för centrala begrepp och viktiga principer för barns lärande och utveckling. Därefter följer fem kapitel som behandlar olika innehållsaspekter som är lämpliga att arbeta med i åldrarna runt skolstarten, t.ex. natur och samhälle, läsning och skrivning samt matematik. Författarna beskriver barns förståelse av de olika områdena och ger konkreta exempel på hur pedagoger arbetat med barn kring vissa aspekter av dessa teman. Boken avslutas med en diskussionsdel där det aktiva barnet lyfts fram. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77706
Posten skapad:
2008-11-11 21:22
Posten ändrad:
2010-01-14 17:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007