transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medvetet kvalitetsarbete – en uppföljning av kursen Q i förskolan och dess inverkan på förskollärares handlingar i praktiken. Slutrapport till Myndigheten för skolutveckling

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X; nr 07
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Rönnerman, K. (2008). Medvetet kvalitetsarbete – en uppföljning av Q i förskolan och dess inverkan på förskollärares handlingar i praktiken. IPD-rapporter, 2008:07. Göteborg: Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik. Inom ramen för projektet ”Q i förskolan”, som Myndigheten för skolutveckling tillsammans med Lärarförbundet och Göteborgs universitet drev åren 2004-2006 utvecklades en kurs, ”Kvalitetsarbete genom aktionsforskning i förskolan” av, IPD. Kursen gavs för första gången 2004 och har sedan dess getts vid upprepade tillfällen till olika kommuner. I denna studie följdes de tre första kursomgångarna upp. Syftet med att följa upp eventuella effekter efter avslutad kurs var att söka hitta kritiska element som kan vara av avgörande betydelse för kursens inverkan på utveckling och därmed en förhöjande kvalitet i förskolan. De frågor som ställdes rörde i vilken utsträckning aktionsforskning användes, om specifika moment ansetts avgörande för en fortsättning samt hur förskollärarna såg på utveckling av den egna professionen en tid efter genomgången kurs. En webbaserad enkät besvarades av 74 förskollärare våren 2008. Resultaten är deskriptivt redovisade med citat från förskollärarnas svar. Resultaten visade att 80 % av förskollärarna fortsatt att använda aktionsforskning i förskolan. En majoritet av förskollärarna har spridit aktionsforskning genom att de själva handledar grupper av förskollärare. Dessa grupper var organiserade i hela arbetslag eller blandade med representanter från olika arbetslag. När det gällde tid för uppdrag som handledare visade det sig att få förskollärare hade reglerad tid för sitt uppdrag. I resultatet framkom vidare att verktygen och den systematik aktionsforskning innebär är av avgörande betydelse för en fortsättning i praktiken. Förskollärarna hittade former och strategier för att fortsätta arbetet. Det visade sig att förskollärarna fått ökad medvetenhet och styrka och känt sig stärkta i sin roll som professionella samt att detta bidragit till att bedöma kvaliteten av arbetet med barngruppen. Vidare visade resultatet att nätverk i kommunerna i samarbete med forskare kan vara en väg att upprätta en forskningsbaserat förbättringsarbete för hållbar kvalitet. Avslutningsvis anges några punkter för en fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan genom aktionsforskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
aktionsforskning, förskola, kvalitet
Postens nummer:
76543
Posten skapad:
2008-10-28 18:07
Posten ändrad:
2008-12-22 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007