transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Historiografiske perspektiver på Agathe Backer Grøndahl (1847-1907) og hennes posisjon i norsk musikkliv

Författare och institution:
Camilla Hambro (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
MUSIKVETENSKAP IDAG. Konferens den 12-14 juni 2007 i Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
annat
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Årets jubilant har en selvfølgelig plass, som gjemt, men ikke glemt i ”norsk musikkhistorie”. Det tas utgangspunkt i bildet som gis av henne i henholdsvis norsk musikkhistorie henholds­vis 1878, 1921, 1971 og 1999: Førstnevnte inneholder en kort biografi. Hun ”gav Koncert i Christiania, paa hvilken blev opført en af hende komponeret Scherzo for Orchester, der lige som hendes pianistiske Præstationer blev modtaget med stort Bifald af det talrigt forsamlede Publikum.” I 1921 karakteri­seres komposisjonene hennes som “blomster, som dufter søtere end kanske nogen andre i vor tonekunst,” og “en guld­grube av ædel roman­tisk lyrik”. 50 år senere blir hun viet forholdsvis stor plass “I skyg­gen av Grieg”. Plasseringen forklares med at talentet til komponistene i ”skyggen” lå på et mer ”beskjedent plan”. En av hennes enkleste romanser, danner grunnlag for utvalgte musikkanalytiske observasjoner der det framholdes at en enkelt, raffinert alte­rert vekseldomi­nant-akkord er “det eneste harmoniske trekk i romansen som viser at den er skre­vet midt i [!] romantikken”. Hennes styrke ligger i “melo­disk sjarm og fin klang­sans”. Backer Grøndahl blir en ufar­lig og ut­preget kvin­ne­lig “preget av den moderate linje i tysk roman­tikk” og “de mer mode­rate trekk” i Griegs stil. I 1999 hersker fortsatt en nesten fullstendig mannlighet i norsk 1800-tallsmusikks offentlige image. Kvinner nevnes primært som utøvere, fortrinnsvis i hjemmene. Backer Grøndahl “kom til å spille en like be­tyde­lig rolle for kvinne­lige musikere som Ole Bull i første del av århundret hadde spilt for ut­vik­lingen av en nasjonal kultur.” Dessuten er hun – som Jan Ling påpeker – tildelt ”futtiga sex sidor […] jämfört med Griegs åttiosidiga monografi”. Det er ”oförsvarligt snedvridet” her finns ”åtskilligt mer at utforska och omvärdera...” I innlegget vil jeg nettopp ta opp Lings oppfordring i omtalen av Agathe Backer Grøndahls komposisjoner, som fortsatt ikke går for å være stort mer enn ”fulle av den reneste poesi”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Agathe Backer Grøndahl. Music, gender and genius, femininity, music historical knowledge and canonisation, gender and genre, gender and "Norwegian sound", musical analysis and performativity
Postens nummer:
72994
Posten skapad:
2008-08-14 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007