transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nevidimyj grad. Legenda o grade Kitezje i russkaja literatura kontsa XIX – pervoj poloviny XX veka

Författare och institution:
Irina Karlsohn (Institutionen för slaviska språk)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GUSLI rapporter, ISSN 0349-2575
ISBN:
91-86094-56-4
Antal sidor:
241
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
ryska
Datum för examination:
2007-06-26
Sammanfattning (abstract):
Denna licentiatuppsats behandlar den mytologiserade legenden om den osynliga staden Kitezj – dess funktion i den ryska litteraturen under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft, med tonvikt på symbolistisk och postsymbolistisk prosa och poesi. Undersökningen är först och främst en kontext- och motivstudie. Kitezj-legendens ursprung och utveckling berörs och dess egenart diskuteras. Legenden förankras vidare i den samtida – kulturellt och politiskt turbulenta – idéhistoriska kontexten. Symbolisternas intresse för det ryska folkets religiositet analyseras, och då inte minst intresset för de radikala grupper av gammaltroende i vars miljö legenden skrivits ner och tillförts eskatologiska konnotationer. Uppsatsen belyser legendens symboliska bärkraft i en revolutionär tid – intresset för legenden kopplas samman med symbolisternas försök att komma till rätta med Rysslands historiska roll. Gestaltningen av de båda djupt besläktade Petersburgs- och Kitezj-myterna kopplas därtill samman med symbolisternas historiefilosofi. Kitezj-myten analyseras som en viktig undertext i Andrej Belyjs författarskap. Arbetets andra del är en motivstudie över Kitezj-temats transformationer i den postsymbolistiska lyriken – först och främst Nikolaj Kljujevs, men även andras. Kitezj-legenden förändras här på flera sätt – från att ha varit en apokalyptisk symbol får den bl. a. också stå för det gångna och det heliga Ryssland. Arbetets huvudsakliga slutsats är att Kitezj-mytens funktion består i en strukturering av symbolisternas och postsymbolisternas historie- och kultursyn, först och främst genom deras bestämning av den egna positionen i förhållande till det förflutna och framtiden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
66795
Posten skapad:
2008-01-15 15:08
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007