transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Friskt Liv" och metodutveckling genom samverkan: utvärderingsrapport av projekt Hälsovis-modellen 1 april 2001 - 31 mars 2004.

Författare och institution:
Monica Andersson (Institutionen för arbetsvetenskap)
ISBN:
91-974504-4-8
Antal sidor:
39
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapportens syfte har varit att beskriva projekt Hälsovis-modellen och involverade parters uppfattningar om projektets mål, syfte och lämpliga åtgärder (den sk programteorin), att beskriva processen i form av huvudsakliga händelser och aktiviteter (främst metod och samverkan), att utröna hur väl Hälsovis-modellen har lyckats att uppfylla sina uppställda syften och mål samt vilka effekter och eventuella bieffekter som modellen har gett upphov till. Utvärderingen av projektet bygger på skriftligt material, intervjuer och observationer. Det skriftliga materialet utgörs av aktuell litteratur och projekt Hälsovis-modellens självvärdering samt dokument och artiklar kopplat till projektet. Materialet har kompletterats med observationer vid möten med personalen (kallade Hälsoråd) och möten med styrgruppen. Intervjuerna har gjorts vid tv tillfällen. Först riktades 22 semi-strukturerade intervjuer till företagare, Hälsovis-personal och andra involverade aktörer 2001. Ett år senare 2003-04 genomfördes strukturerade telefonintervjuer med 87 av projektdeltagarna (motsvarande 90 % av alla).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
Postens nummer:
59629
Posten skapad:
2007-10-30 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007