transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk, expertis och demokrati

Författare och institution:
Rolf Lidskog (-); Göran Sundqvist (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier); Ylva Uggla (-)
ISBN:
91-973868-9-8
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
På en mängd samhällsområden har riskreglering blivit ett allt vanligare fenomen. Risker ska bedömas, förebyggas, regleras och kommuniceras, allt i syfte att skapa ett säkrare samhälle. Samtidigt finns det en tveksamhet från en mängd aktörer – inte minst från medborgarna – om huruvida samhällets riskhantering verkligen är relevant och effektiv. I detta sammananhang har krav ställts om att medborgaren bör ha större insyn och inflytande över samhällets riskhantering. Vi har således en situation där det ställs höga krav på kunskap om risker och hur vi ska hantera dem samtidigt som det finns fler kunskapsproducenter, en större medvetenhet om kunskapens felbarhet och riskhanteringens tillkortakommanden samt ökade krav på transparens och inflytande i samhällets hantering av risker. Riskhantering aktualiserar frågan om vad en risk är och hur den bedöms, men även frågan om hur den regleras och villkoren för denna reglering. Globaliseringsprocesser och gränsöverskridande risker utmanar den nationella suveräniteten och i diskussionen om allmänhetens inflytande på riskhanteringen blir det av central vikt att diskutera var och hur detta inflytande kan utövas. Frågan om allmänhetens inflytande har också tydlig relevans för centrala demokratiteoretiska diskussioner. Ur demokratiskt perspektiv kan argumenten för allmänhetens inflytande variera och även ifrågasättas, eftersom synen på allmänhetens inflytande är avhängig vilket demokratiideal man förespråkar. I denna forskningsöversikt behandlas tre tematiska områden – riskbedömning och riskkommunikation, expertisens roll i riskbedömningen och formerna för reglering av risker. Genom denna diskussion får läsaren möjlighet att ta del av den pågående diskussionen om riskreglering och möjligheten för allmänheten att påverka den. Vilken syn man ytterst har på allmänhetens inflytande baseras i såväl vilken demokratisyn man förespråkar som hur man ser på relationen mellan demokrati, expertis och risk.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
STS Research Reports 10
Postens nummer:
59197
Posten skapad:
2007-10-30 09:34
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007