transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bredbandspolitik. En tekniksociologisk analys av kommunala bredband

Författare och institution:
Göran Sundqvist (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
ISBN:
91-973868-1-2
Antal sidor:
99
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna rapport redovisas intervjuer med 13 kommunalt IT-ansvariga i Västsverige. De frågor som ställs handlar om byggandet av infrastruktur för informationssamhället. Hur ser arbets-delningen ut mellan stat, kommun och privat näringsliv? Vilket ansvar har kommunerna för att realisera den nationella IT-politiken om ett informationssamhälle för alla? Är bredband åt alla en kommunal uppgift? Frågorna ställs mot bakgrund av vad som påstås i den nationella IT-politiken. Svaren tolkas inom ramen för ett tekniksociologiskt forskningsprogram. Detta program ställer sig kritisk till tanken på en teknikens oberoende kraft, som tvingar samhället och teknikanvändarna till förändring och anpassning. Den konstruktivistiska tekniksociologi som här lyfts fram artikulerar de mänskliga valmöjligheterna. Det är människors föreställ-ningar, och vilja att använda teknik, som skapar samhällsförändring. Studieobjektet är kom-muners design av bredbandskommunikation, men också hur kommunala IT-chefer ”designas” mot bakgrund av den bredbandsdebatt som förts i det svenska samhället.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Ytterligare information:
STS Research Reports 2 Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier Göteborgs universitet
Postens nummer:
58669
Posten skapad:
2007-10-29 12:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007