transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"När hela jag får finnas." Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp i barndomen

Författare och institution:
Ninni Carlsson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
61
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Stödcentrum BEDA
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I en kvalitativ, socialpedagogisk, studie, undersöktes kvinnors erfarenheter av läkning efter sexuella övergrepp i barndomen. Bakgrunden var att det både saknas kunskaper om hur återhämtningen går till och om vilka professionella förhållningssätt som är lämpliga i läkningsarbetet. Syftet var att utifrån en samlad bild av maktsituationen i det sexuella traumat, skapa en förståelse för återhämtningen, som gör det lättare för socialpedagoger och andra omsorgsgivare eller behandlare att hjälpa den som varit utsatt för sexuella övergrepp, och som stödjer utsatta i deras krav på att få den hjälp de själva anser att de behöver. Undersökningen genomfördes i form av en teoretisk analys av litteraturen på området och djupintervjuer med 7 kvinnor som i barndomen varit utsatta för sexuella övergrepp. Tre intervjuer var individuella och en utfördes i grupp. En fenomenologiskt baserad meningskoncentrering användes vid analysen av intervjuerna. Resultatet visar att sexuella övergrepp går att beskriva som en förtryckandeprocess i en Jag-Det relation som klyver en inre dialog och verklighetsuppfattning och som kuvar barnet till tystnad. För att den kvinna, som inte fick hjälp när hon var barn, ska kunna återhämta sig krävs att hon möts i en Jag-Du relation där hon får hjälp att bryta tystnaden. Återhämtningen är en frigörelseprocess som bryter upp det internaliserade maktförhållandet och återställer kvinnans vara såsom ett helt, obrutet subjekt. Hjälparens människosyn och förhållningssätt måste präglas av en existentialistisk omsorg och en frigörande pedagogik. Uppsatsen ersätter bilden av offret som en svag, sjuk och störd person med en mera humanistisk. Kvinnan framträder som en medveten och kreativ aktör, förmögen att vilja och kunna ta sig ur ett traumatiserande förflutet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Sexuella övergrepp, socialpedagogik, makt, läkning, förhållningssätt
Postens nummer:
52554
Posten skapad:
2007-10-10 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007