transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interventionsprogram riktade till närstående till personer med stroke - en litteraturstudie

Författare och institution:
Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
AT-forum och Nordisk kongress. 19-20 April 2007. Stockholm. Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Interventionsprogram riktade till närstående till personer med stroke - en litteraturstudie När en person i familjen drabbas av stroke är ofta de närstående i behov av stöd för att hantera den nya livssituationen. Under det senaste årtiondet har olika former av strukturerat stöd utarbetats och utvärderats. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av stöd till närstående. Metod:Systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, CINAHL. COHRANE library och PsycINFO. Sökordskombination: stroke - caregiv*/carer*/spouse* / famil* - support/education/program/intervention. Sökningen begränsades till randomiserade kontrollerade studier. Resultat: Femton studier inkluderades i analysen. Interventionerna omfattade: [1] Individuell intervention i form av att en stödperson ger information om stroke samt praktiskt stöd (sex studier), [2] Undervisning / träning i problemlösningsstrategier (fem studier) samt [3] Individuell/gruppundervisning om stroke, även med syfte att bidra till emotionellt stöd (fyra studier). Utvärdering av interventionerna visade att strukturerad undervisning bidrog till ökad kunskap om stroke. Träning i problemlösning bidrog till aktiva copingstrategier och bättre familjefunktion. Få interventioner hade betydelse för de närståendes egen aktivitet/delaktighet, belastning eller fysiska hälsa. Mindre än hälften av de studier som utvärderade effekten på de närståendes psykologiska hälsa visade på positiva resultat. Arbetsterapeuten har en viktig roll i att i stödja de närstående. Det behövs utvecklas arbetsterapeutiska interventionsprogram för att stödja de närstående i att hantera strokerelaterade problem i vardagslivet och att bibehålla sin egen aktivitet/delaktighet och därmed sin hälsa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Vårdpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Activities of Daily Living, Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Caregivers/*psychology, Cerebrovascular Accident/*psychology, Depression/psychology, Female, Humans, Life Change Events, Male, Mental Health, Middle Aged, Psychological, Personal Satisfaction, Quality of Life, Spouses/*psychology, Stress, Psychological/prevention & control/psychology, Sweden, Time Factors
Postens nummer:
51388
Posten skapad:
2007-10-04 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007