transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypotesen om schizofreni som en "hjärnsjukdom" återstår att visa

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Läkartidningen, 204 s. 2152-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
- De senaste decenniernas hjärnforskning har påvisat många avvikelser i schizofrena patienters hjärnor jämfört med friska personer och patienter som har andra psykiska sjukdomar. - Fynden får inte utan vidare tolkas som att de icke-genetiska faktorerna i schizofreniernas etiologi är i traditionell mening ”organiska”. Även psykogena tillstånd, exempelvis sorgereaktioner och inlärda kunskaper, innebär förändringar i hjärnan. - Att beskriva schizofreni som en ”hjärnsjukdom” enbart på grund av påvisbara hjärnförändringar är därför att göra sig skyldig till ett felslut. - Symptomatologin vid schizofreni har endast ytliga likheter med symptombilderna vid de psykosyndrom som vi säkert vet är somatogena. - Den samlade evidensen talar för att det finns samband mellan fetala och perinatala skadefaktorer och senare utveckling av schizofreni. Sambanden är dock generellt svaga och det är inte klarlagt i vilken utsträckning de är kausala. - Någon substantiell evidens för att schizofrena patienter skulle ha varit utsatta för fler hjärnskador, hjärnsjukdomar eller allmäninfektioner senare i livet finns inte. - De forskningsresultat som finns talar därför mot hypotesen att schizofreni är en hjärnsjukdom (i betydelsen av ett uteslutande organiskt betingat syndrom), och gör det istället troligt att många fall av schizofreni har en avsevärd psykogen komponent.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Schizofreni, psykogenes, hjärnskador
Postens nummer:
50691
Posten skapad:
2007-09-29 17:31
Posten ändrad:
2011-06-22 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007