transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartl?ggning av energif?retagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien

Författare och institution:
Mikael Bergmasth (Företagsekonomiska institutionen); Mats Strid (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 371
Antal sidor:
99
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts hos energiföretag i Sverige och Storbritannien. Det övergripande syftet med studien är att kartlägga, beskriva och jämföra energiföretagens energitjänster och energieffektiviseringar i dessa länder. Studiens delsyfte är att belysa de bakomliggande faktorerna, t ex prissättnings- och investeringsbedömningar och deras inverkan på energieffektiviseringarnas existens. Energitjänsternas framkomst är till stor del en reaktion av avregleringen. Det är över hälften av företagen som började att erbjuda energitjänster i samband med eller efter avregleringen. De energitjänster som erbjuds i Sverige domineras av energirådgivning, energianalyser och serviceavtal. Energitjänsternas roll är att skapa en bra relation med kunden och i första hand är det inte vinstsyftet som prioriteras. Energiföretagen i Storbritannien arbetar i större utsträckning med de kraftfullare energitjänsterna; effektiviseringar, laststyrning och energitjänstavtal. De här tjänsterna erbjuds för att de är lönsamma och innebär tillväxtmöjligheter på nya marknader. De energiföretag som erbjuder dessa tjänster i Sverige ger liknande svar. Den betydelse effektiviseringar har på en avreglerad energimarknad är att stärka företagens konkurrenskraft och skapa bra kundrelationer. Vi tror att konkurrensen på marknaden är avgörande för energieffektiviseringarnas existens. Om inte konkurrensen kommer att infinna sig i de olika kundkategorierna kommer inte energieffektiviseringar att erbjudas, åtminstone inte av energiföretagen själva.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Energi; energitjänst; energieffektivisering; prissättning; investering; demand-side management; Sverige; Storbritannien
Postens nummer:
47578
Posten skapad:
2007-09-11 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007