transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Det är dom här jag har och inte har" Om LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk

Författare och institution:
Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete); Margareta Regnér (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
1404-2576
Antal sidor:
118
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Statens Institutionsstyrelse SIS Forskningsrapport FOU
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ur förord av generaldirektör Sture Korpi: Projektets huvudsyfte har varit att kartlägga omfattningen av LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk och vilken betydelse nätverket har i deras liv. En viktig aspekt att studera har varit vilken roll som det sociala nätverket spelar för missbrukares möjligheter att bryta upp ur missbruket. Det empiriska materialet är insamlat på Gudhemsgården, ett LVM-hem beläget i Västsverige, men kunde säkerligen ha samlats in var som helst där "LVM-mässiga" narkotikamissbrukare vistas. Såväl klienter som personal, främst klienters kontaktpersoner, har intervjuats. Nätverken utmärks i stor utsträckning av frånvaro av nära och närvarande sociala relationer. Relativt få individer förs upp på nätverkskartan och det är inte ovanligt att föra in personer som man för länge sedan har tappat kontakten med eller till och med personer som har dött. Skåmer finner två typer av övergripande nätverksmönster i materialet, det familje- och släktcentrerade nätverksmönstret respektive det ödsliga. Den första typen av nätverk kan vara täta men är förhållandevis slutna och har få kanaler utåt. Relationerna är sällan oproblematiska. Det ödsliga, den vanligaste nätverkstypen i undersökningen, kännetecknas av frånvaro och distans och av sporadiska kontakter. Som en röd tråd i materialet löper de intervjuades djupt personliga upplevelser av utsatthet och utanförskap. Detta ställer stora krav på kontaktmän och andra behandlare att hjälpa klienten att förstärka eller skapa andra identiteter än missbrukarens och att bistå klienten i återknytande av banden till familj och vänner eller, när det inte är möjligt, att skapa ett nytt nätverk. Rapportens innehåll understryker vikten av att SiS fortsätter med sitt nätverksarbete på institutionerna. Rapporten har seminariebehandlats vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, med docent Anders Bjerkman som huvudkommentator.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Narkotikamissbruk, sociala nätverk, relationer, utsatthet
Ytterligare information:
Rapporten är referee-bedömd Den ingår i Statens institutionsstyrelses serie; Forskningsrapport nr 1 2003.
Postens nummer:
46875
Posten skapad:
2007-09-04 19:40
Posten ändrad:
2007-09-05 19:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007