transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ringön - en hållbar del av Göteborg

Fallstudie 2005

Författare och institution:
Michael Koucky (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Per Knutsson (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
ISBN:
91 88376 30 3
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Från mars till juni 2005 arbetade tolv studenter med olika utbildningsbakgrund från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med en fallstudie om industriområdet Ringön i centrala Göteborg. Fallstudien undersökte möjligheter för Ringöns utveckling på trettio års sikt och vill skapa större kunskap och förståelse för de faktorer och processer som påverkar områdets utveckling. Utgångspunkten är att utvecklingen ska vara hållbar, såväl ur ett ekologiskt som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Fallstudiens centrala frågeställning var: På vilket sätt kan Ringön utvecklas fram till år 2035 och vad får det för konsekvenser för en hållbar utveckling i Göteborg?

Under fallstudien togs tre separata framtidsscenarier fram: industri, knutpunkt/rekreation och bostäder. Syftet med de olika scenarierna är att väcka tankar om hur ett framtida Ringön kan se ut. Industriscenariot innebär en modernare och mer miljöanpassad version av Ringön år 2005, det vill säga ett område som huvudsakligen utnyttjas för industriverksamheter. I knutpunkts /rekreationsscenariot har en kollektivtrafiksknutpunkt och en virtuell knutpunkt placerats på Ringön. Området har också förvandlats till ett grönt rekreationsområde med möjlighet till diverse aktiviteter. I bostadsscenariot ligger fokus på att använda Ringön för boende. Bostäderna placeras en bit in på Ringön och höjden på husen varierar, för att så många som möjligt ska kunna ta del av utsikten över älven.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
hållbar utveckling, Ringön, Göteborg
Ytterligare information:
Rapporten utgiven av Göteborgs Universitet/Chalmers Tekniska högskola, Intellecta Docysys, Göteborg. Endast huvudredaktör och en av många delförfattare här angivna.
Postens nummer:
45430
Posten skapad:
2007-08-22 11:56
Posten ändrad:
2011-03-02 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007