transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillit och institutionaliserad misstro – professionaliseringen av företagsrevisionen i Sverige

Författare och institution:
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
paper presenterat vid arbetsgruppen ”ekonomisk sociologi” vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte/konferens 2007-02-08-2007-02-09, Lunds Universitet.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet är att beskriva professionalisering med utgångspunkt från förtroendeproblematiken, snarare än med utgångspunkt i makt- och konkurrensfrågor. Detta görs genom en begreppslig analys av tillit/förtroende, vilken tillämpas på professionaliseringen av den externa bolagsrevisionen i Sverige från 1800-talets slut och framåt. Den begreppsliga preciseringen av förtroendet för professionella fokuserar speciellt förtroende inom det ekonomiska systemet, samt det sätt på vilket tillit/förtroende ”binder tid” och vilken betydelse sociala kontrollmekanismer har för stabiliseringen av tillit/förtroende. De konkreta frågor som artikeln därigenom söker besvara rör vilken roll förtroendefrågan spelat för framväxten av bolagsrevisionen och hur förtroendet för revisorerna har stabiliserats över tid. Sammanfattningsvis beskrivs svaret på den senare frågan som en historisk tyngdpunktsförskjutning i tre dimensioner: från en betoning av revisorns personliga pålitlighet över mot ett mer abstrakt förtroende för revisorns professionella roll; från en tilltro ställd till revisorns individuella omdöme över mot en reglering av revisionen som ett standardiserat program samt; från förväntningar ställda till de personligt omfattade värden som enskilda revisorer representerade över mot ett förtroende stabiliserat genom institutionalisering av professionella värden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
42693
Posten skapad:
2007-06-13 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007