transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försiktighetens pris och tillämpning - riskfilosofi, normativ etik & praktisk politik

The Price and Application of Precaution - Philosophy of Risk, Normative Ethics & Political Practice

Författare och institution:
Christian Munthe (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Filosofidagarna, nationell konferens i filosofi, Umeå, 8-10 Juni, 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Försiktighetsprincipen (FP) har på kort tid blivit ett politiskt honörsord, ett återkommande slagträ i allehanda debatter och en standardingrediens i samhälleliga regleringar och policy-deklarationer världen över. Den filosofiska och akademiska diskussionen av den FP är numera omfattande, men samtidigt förvånansvärt enkelspårig. Tre återkommande teman är (1) att FP inte kan ges någon begriplig och praktiskt relevant tolkning, (2) att FP antingen måste tolkas som en absolut normativ princip som implicerar ohållbara rigida förbud mot vissa slags riskfyllda verksamheter, eller inte säger något mer än att risker bör balanseras av tillräckligt stora fördelar i linje med standardmodeller i beslutsteori och riskanalys, samt (3) att FP måste förstås som en normativ princip eller beslutsregel gällande enskilda riskfyllda beslut. Föredraget ämnar påvisa hur dessa teman vilar på tveksamma förutsättningar. En diskussion av försiktighetens moraliska och politiska betydelse behöver i högre utsträckning ta på allvar hur FP faktiskt hanteras politiskt, dels se FP som ett indirekt uttryck för en viss syn på det moraliskt försvarbara i själva skapandet/tagandet av risker (snarare än en teori om rationalitet eller en typisk ”faktualistisk” etisk position), dels betrakta själva FP som en härledd procedur-vägledande norm snarare än en regel för enskilda beslut. I samband med detta demonstreras dels hur de flesta standardargument mot FP som formulerats av filosofer och andra på sin höjd lägger vissa rimliga ramrestriktioner på hur en välgrundad etisk hållning till riskskapande/-tagande ska se ut, dels hur detta i minst två viktiga avseenden ger utrymme för till synes välmotiverade etiska tankegångar som kraftigt avviker från ovan nämnda standardmodeller, dels kan tillhandahålla praktisk vägledning för utformandet av adekvata beslutsprocedurer och i viss mån även för det beslutsfattande som sker inom ramen för dessa. Fokuseringen på etisk värdering av riskbeslut snarare än givna handlingar och utfall har dessutom intressanta implikationer för moralfilosofisk grundforskning och för tillämpade frågor gällande det allmänna synsättet på ett gott samhälle och ett önskvärt världssamfund. Mot bakgrund av detta beskrivs några önskvärda sätt som den normativa och tillämpade etiken behöver öka sin integration med såväl deskriptiv forskning som politisk praktik.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
försiktighetsprincipen, försiktighet, riskfilosofi, risk, etik, normativ etik, tillämpad etik, politik
Ytterligare information:
Inbjudet plenarföredrag
Postens nummer:
42676
Posten skapad:
2007-06-12 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007