transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Verkligt värde i balansräkningen. Förvaltningsfastigheter

Författare och institution:
Bengt Bengtsson (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-7246-241-8
Antal sidor:
129
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Datum för examination:
2005-12-15
Sammanfattning (abstract):
I Sverige infördes från den 1 januari 2005 ett nytt internationellt regelverk för redovisning i börsnoterade företag. Ett inslag i detta regelverk är IAS 40, som behandlar på vilket sätt fastighetsbolag som innehar förvaltningsfastigheter skall redovisa dessa. Begreppet verkligt värde spelar en central roll i dessa regler. Balansräkningen kan nu inrymma dessa värden till skillnad från tidigare då man redovisat fastigheterna med utgångspunkt i dessa anskaffningsvärden. Syftet med uppsatsen är att analysera om och på vilket sätt företagen anpassat sig till de möjligheter som det nya regelverket erbjuder samt att bedöma hur företagets redovisade egna kapital kommer att förändras genom värdering till verkligt värde. En analys av marknadens reaktion på den information som lämnats i bokslutskommunikéer för år 2004 och den första delårsrapporten för år 2005 har också genomförts samt en mindre analys av annan information som kan ha kurspåverkande effekt. Slutsatsen är att alla de undersökta företagen kommer att utnyttja möjligheten att redovisa till verkliga värden även i balansräkningen. Det förefaller dock tveksamt om företagen verkligen fullt ut tillämpat IAS40 på det sätt som föreskrivits. Det nya regelverket bidrar till väsentligen bättre överensstämmelse mellan företagets redovisade egna kapital och företagets värde på börsen. Anpassningen till börsvärdet den 31 december år 2004 var ca 85 procent, vilket är väsentligen mycket bättre än börsbolagens genomsnitt och hela 30 procent över vad en redovisning utifrån anskaffningskostnadsprincipen skulle ha bidragit till de undersökta bolagen. Den information som lämnades av fastighetsbolagen med bl.a. jämförande information i balans- och resultaträkningsform enligt det nya regelverket synes inte ha haft någon betydelse för marknadens bedömning. Informationen i kvartalsrapporterna har inte heller haft någon påverkan på aktiekursen, i vart fall inte på kort sikt. Fastighetsbolagen tycks också ha mindre kursrörelser än andra bolag. Detta är särskilt påtagligt vid rapporteringsdagarna då marknadens aktörer synes vara helt ”lugna”. Tidningsartiklar av ekonomijournalister tycks ha mycket mer kurspåverkande effekt än den information som lämnas av företagen själva och det är av detta skäl och av ovannämnda skäl också svårt att hävda att de undersökta fastighetsbolagens redovisning haft någon avgörande betydelse som beslutsunderlag för investerare vid tiden för den genomförda undersökningen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Handledare: Professor Thomas Polesie
Postens nummer:
42461
Posten skapad:
2007-06-05 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007