transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärandets kontextualitet: Hur utvecklas ekonomstudenters förståelse av ett grundläggande ekonomiskt begrepp under utbildningen?

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Inga-Lill Johansson (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Didaktisk Tidskrift, 15 ( 2-3 ) s. 63-92
ISSN:
1101-7686
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln redovisar resultatet från en delstudie av en treårig variationsteoretiskt forskningsprojekt, som syftat till att undersöka dels ekonomstudenternas kvalitativt skilda sätt att uppfatta kritiska aspekter av ett grundläggande ekonomiskt begrepp, ”räntabilitet”, och dels undersöka förändringen av kvaliteten på urskiljda kritiska aspekter. Av speciellt intresse i denna studie har varit de svårigheter studenter i ekonomisk grundutbildning ställts inför, när de löst problem där räntabilitet utgjort ett viktigt begrepp. Ett urval av studenter, ur antagningsgruppen hösten 2000, har följts under den treåriga ekonom¬utbildningen. Vid tre intervjutillfällen, ett per år, har studenterna i de två första intervjuerna fått redovisa två egna problemlösningar som de gjort i samband med skriftliga examinationer. Under tredje intervjun har de fått lösa ett specialkonstruerat ekonomiskt problem. Analysen av sammanlagt 27 intervjuer, resulterade i tre beskrivningskategorier, där olika kritiska aspekter av begreppet fokuseras i respektive kategori. Studenternas kvalitativt skilda uppfattningar av begreppets innebörd varierade liksom deras individuella mönster av förståelse och kunskapsutveckling under grundutbild-ning¬en. Implikationer av resultaten för forskning om lärande, utbildning och undervisning i ämnet redovisning diskuteras och förslag ges på fortsatt forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
studenters lärande, förståelse, undervisning, kunskapsutveckling, högre ekonomutbildning
Postens nummer:
42171
Posten skapad:
2007-05-28 16:26
Posten ändrad:
2014-03-14 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007