transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etiska fonder?

Författare och institution:
Joakim Sandberg (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Filosofidagarna, Uppsala, 9-11 juni 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ett intressant fenomen på dagens börser, och i de val av pensionsfonder som många av oss står inför, är förekomsten av s.k. etiska placeringsalternativ – främst olika typer av fonder med uttalad etisk eller miljöinriktad profil. Under det senaste decenniet har intresset för att placera sina pengar i sådana fonder ökat dramatiskt bland allmänheten. Det finns också en utbredd uppfattning, både hos allmänheten samt hos de banker och fondbolag som erbjuder dessa alternativ, att sådana fonder kan anses moraliskt överlägsna ”traditionella” placeringar, eller fonder med strikt finansiella profiler. Försvinnande lite moralfilosofisk debatt har ägnats åt detta fenomen, speciellt i Sverige. Många intressanta moralfilosofiska spörsmål väcks dock i samband med s.k. etiska placeringsstrategier. Jag presenterar först en allmän översikt över området, och vilka olika positioner och argument som är vanliga i den internationella diskussionen. Därefter presenterar och analyserar jag en speciell typ av argument som jag finner särdeles intressant ur ett moralfilosofiskt prespektiv. Detta är olika idéer om det moraliskt problematiska i att tjäna pengar på andras lidande, eller andras moraliskt felaktiga beteende. Hur sådana idéer kan användas för att försvara en viss placeringsstrategi diskuteras, och den moralfilosofiska grunden för idéerna problematiseras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
41806
Posten skapad:
2007-05-17 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007