transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idén om vådrkedja mäter lokal praxis

Författare och institution:
Kajsa Lindberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); Björn Trägårdh (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
16:e Nordiska Företagsekonomiska ämneskonferensen, Uppsala 2001,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det omfattande reformerandet av den offentliga sektorn har bland annat lett till att verksamheter alltmer kommit att identifieras och betraktas som organisationer. Organisationer kännetecknas av att de är avgränsade mot en omvärld, kan mätas med kvantitativa och kvalitativa mått gentemot andra organisationer och styras med strategier mot uppsatta mål. Skapandet av organisationer innebär att gränser konstrueras, både internt i organisationen och externt gentemot andra organisationer. Parallellt med den här utvecklingen har det blivit allt vanligare att betrakta verksamheten som 'produktionsflöden'. Samordning mellan olika enheter och olika yrkesgrupper har blivit en viktig fråga för dessa organisationer. I den här artikeln kommer en idé som bygger på att organisera flöden inom hälso- och sjukvården, vårdkedja, att studeras. Till grund för uppsatsen ligger en studie av sju vårdkedjeprojekt som ingått i Arbetslivsinstitutets Sjukvårdsprogram och två av dessa projekt kommer att belysas närmare. Vårdkedja kan betraktas som ett samlingsbegrepp för moderna organiseringsideal som kostnadseffektiv processorientering, samverkan över gränser, brett deltagande, kund-fokusering och utvecklande av helhetsperspektiv, vilka antas leda till hög(re) produktivitet och kvalitet. Det är svårt att invända mot vare sig organiseringsidealen som sådana eller deras tänkta effekter. Genom att benämna idén 'vårdkedja' kan den därmed betraktas som en sjukvårdsspecifik symbol, vilken ger uttryck för att vårdinsatser kan ses som länkar i en kedja och att vården bör organiseras efter denna. Vårdkedja kan betraktas som en idé som föreslår en lösning på många av de problem som uppmärksammats i hälso- och sjukvården och vars syfte är att höja effektiviteten och kvaliteten i vården. Idén om vårdkedja är vagt formulerad och tillräckligt elastisk för att utlova lösningar på många slags problem. Det innebär att idén om vårdkedja kan fyllas med olika slags innehåll när den skall omsättas i handling i lokala kontexter. Trots vårdkedje-begreppets allmänna karaktär finns det vissa faktorer som håller samman de projekt vi studerat. En sådan faktor är att projekten bedrivits i programform med såväl finansiellt som processuellt stöd från Arbetslivsinstitutet (ALI). Studien visar hur idén om vårdkedja togs emot, översattes och omsattes i handling på olika sätt. I det ena fallet Ada-projektet omsattes idén i handling som förändrade den löpande verksamheten, medan Beda-projektet i första hand ägnade sig åt att producera argument mot fortsatta besparingar och förändringar i verksamheten. Ada-projektet kom att utveckla en egen vårdkedjemodell. Modellen förpackades och kopplades loss från den lokala kontexten i syfte att marknadsföra och sprida modellen. Beda-projektets kartläggning av vårdkedjor kom att fungera som en legitimeringsprocess. Någon anledning att sprida och marknadsföra modellen som sådan fanns inte, då det inte handlade om att explicit förändra utan om att implicit försvara verksamheter. Det innebar att projekten översatte vårdkedjearbetet mycket olika, både vad gällde handlingar och resultat. De båda projekten representerar olika 'delfält' inom hälso- och sjukvården. Ada-projektet hade sitt ursprung och förankring i äldre-omsorgen i kommunen och syftade till att förbättra flödet, dvs överföringar av patienter, mellan olika organisationer. Beda-projektet bedrevs av specialister på ett sjukhus och syftade till att förhindra ytterligare rationalisering inom en och samma organisation. En slutsats är att den kontext som de studerade projekten är 'embedded' i, är central för att förstå varför översättningar blir så olika när samma generella idé möter lokal praxis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38770
Posten skapad:
2007-03-12 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007