transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Drogvanor och psykisk hälsa hos ungdomar. Vad är det som gör att unga testar narkotika och vad gör att vissa fastnar

Författare och institution:
Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Mobilisering mot narkotika, ( Rapport nr 15 ) s. 16-20
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Forskningsprojektet studerar i huvudsak psykologiska skydds- och riskfaktorer rörande ungdomars val att prova narkotika. 18-åriga gymnasister (n = 350) i storstadsregionen Göteborg har besvarat en enkät med frågor om bl.a. personlighet, psykisk hälsa och narkotikaerfarenhet. Resultaten visar att cirka hälften av de tillfrågade ungdomarna vet hur man får tag på droger och har vid något tillfälle blivit erbjuden att ta droger. Av hela undersökningsgruppen hade nästan 30 procent provat narkotika, framförallt cannabis. Ungdomar som provat droger uppvisade mer impulsivt personlighetsdrag och hade fler symtom av ångest och depression jämfört med dem som inte provat droger. Majoriteten av ungdomarna ansåg att drogen gav positiva upplevelser medan nästan hälften hade också upplevt olika symtom på psykiska obehag. Nästan alla ungdomar valde att behålla de negativa upplevelserna för sig själva medan de positiva erfarenheterna vanligtvis delgavs till kamraterna. En större populationsstudie av ungdomars narkotikaerfarenhet i Västra Götaland kommer att genomföras 2005-2006. Vidare kommer resultaten från studien att jämföras med data från en vårdklinik i Stockholm som behandlar ungdomar vilka har utvecklat ett regelbundet missbruk av narkotika. Ökad kunskap om skydds- och riskfaktorer är ytterst angeläget för adekvat drogförebyggande arbete med ungdomar, framförallt kunskap som kan komma till praktisk användning för föräldrar och skola, men också socialtjänst och sjukvården.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Ungdomar, drogvanor, psykisk hälsa
Postens nummer:
37033
Posten skapad:
2007-02-15 11:08
Posten ändrad:
2010-02-17 23:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007