transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nulägesanalys-Värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus

Författare och institution:
Conny Overland (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Torbjörn Sandberg (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
Antal sidor:
74
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svensk Fjärrvärme, Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Nulägesanalys - värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus är en studie som genomförts på uppdrag av Svensk Fjärrvärme, fjärrvärmeföretagens branschorganisation, inom ramen för projektet Värmegles Fjärrvärme. Studien syftar till att ge en lättillgänglig och så korrekt bild över värmemarknaden för småhus som möjligt på områdesindelad nivå. Således belyses inte bara fjärrvärme utan även ett flertal andra värmekällor såsom värmepumpar, gas, olja med flera. Studien har genomförts under drygt två månaders tid juni till augusti 2003. Data har samlats in från en mängd olika offentliga samt ett fåtal icke offentliga statistikkällor, och har därefter sammanfogats till en approximation av hur stor andel av det totala småhusbeståndet som respektive värmekälla förser med uppvärmning; detta har gjorts för riket samt områdesindelat på kommun- och länsnivå. Kommunvisa marknadsandelar för de olika typerna av värmekälla visas som intervall i kartor. Utöver fastställande av marknadsandelar har även trender identifierats för de olika typerna av värmekälla. Dessa har illustrerats i stapeldiagram. Härigenom har förhoppningen varit att dels kunna ”lägesange” fjärrvärme och andra värmesystem, dels kunna ge ”kursriktning” i vilken man färdas. Av det material som omfattas av rapporten kan man sluta sig till att den största värmekällan alltjämt är användandet av enkom el; 40 % av alla småhus har antingen direktverkande eller vattenburen el endast. Fjärrvärme värmer upp ungefär 11 % av rikets småhus medan motsvarande siffra för värmepumpar är 8 %. Av småhusen är det vidare 5 % som har panna som endast kan elda olja och 2 % som endast kan elda biobränsle. 30 % har någon form av kombipanna och gas värmer än så länge bara drygt en procent av alla småhus. Sett till geografisk fördelning går det vad avser fjärrvärmen inte att urskilja någon tydlig tyngdpunkt. Man kan förvisso konstatera att andelen fjärrvärmeuppvärmda hus är större i övre Norrland och södra Sverige än vad som är fallet i mellersta delen av landet. Dock går det inte att påvisa regionala tendenser, utan en hög andel småhus med fjärrvärme tycks snarare vara resultatet av medvetna satsningar på kommunal nivå. Hus med el, såväl direktverkande som vattenburen, förefaller ha snarlika marknadsandelar oavsett var i landet man befinner sig. De tre värmekällor som just nu växer snabbast är värmepumpar, fjärrvärme samt kombinationen biobränsle och el. Fjärrvärmen har under 2002 uppvisat en klart högre tillväxt på småhusmarknaden än vad som tidigare har varit fallet, men mest anmärkningsvärt är ändå att värmepumparna växte med över 20 % år 2002. Andra tydliga trender är oljans tillbakagång; såväl pannor för enbart olja och för olja och biobränsle har under en längre tid stadigvarande förlorat marknadsandelar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
36518
Posten skapad:
2007-01-31 15:12
Posten ändrad:
2010-09-16 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007