transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strukturer i nationella styrmedel: En jämförelse av ekonomiska styrmedel inom energiområdet i Europa ur ett svenskt perspektiv

Författare och institution:
Conny Overland (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
ISBN:
saknas
Antal sidor:
63
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svenska Energimyndigheten/Svensk Fjärrvärme/Svensk Energi
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Strukturer i nationella styrmedel – en jämförelse av ekonomiska styrmedel inom energiområdet i Europa är en beskrivande studie av ekonomiska styrmedel med relevans för el- och värmemarknaderna (med fokus på tillförsel) i nio europeiska länder. Dessa är Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Studien tar sin ansats från ett antal politiska mål och en typologi över olika typer av ekonomiska styrmedel. Dessa styrmedelstyper benämns Investeringsstöd, Produktionsstöd, Skatter och Artificiella marknadsmekanismer. Dessa delas därefter in i ett antal undergrupper. De politiska målen definieras primärt som fiskala motiv, försörjningsförmåga, samhällsekonomiska motiv och miljöpolitiska motiv. I själva analysen bortses från fiskala motiv av praktiska skäl, och två sekundära politiska mål definieras; energieffektivitet och förnybar energi vilka härrör från flera av de primära målsättningarna. Rapporten är en litteraturstudie, vilket innebär att faktamaterialet i allt väsentligt består i artiklar, rapporter, pressmeddelanden och annat skriftligt material. Syftet med rapporten är inte att ge en detaljerad jämförelse kring exempelvis skattenivåer, utan snarare att på ett rättframt sätt beskriva principerna för hur de olika länderna format sina ekonomiska styrmedel. Det framgår i rapporten tämligen tydligt att ett lands energipolitik i mycket stor utsträckning utformas efter hur dess ekonomiska sammansättning, särskilt egna naturtillgångar, befintligt energisystem och industriell struktur spelar in denna utformning. Studien motsäger inte heller uppfattningen att miljöpolitiska ambitioner realiseras först när leveranssäkerhet och tillgång till kommersiell energi tillgodosetts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
styrmedel, energipolitik, politiska mål, investeringsstöd, produktionsstöd, skatter, artificiella marknadsmekanismer
Postens nummer:
36516
Posten skapad:
2007-01-31 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007