transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reser man mindre i täta orter? - Tätortsstrukturer och dagligt resande i Sverige 1978 och 1997

Författare och institution:
Bertil Vilhelmson (Kulturgeografiska institutionen)
Antal sidor:
46
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Detta är en arbetsrapport utförd inom projektet Befolkningens resvanor och aktivitetsmönster. Projektets allmänna syfte är att studera hur människors resvanor utvecklats i Sverige under den senaste 20-årsperioden. Projektet finansieras av Kommunikationsforskningsberedningen, KFB. I denna rapport riktas uppmärksamhet mot en delproblematik, nämligen människors resande i tätort. Uppsatsen är en reviderad och utökad version av ett paper som först presenterades vid KFB/VTI Forskardagar i Linköping, januari 1999 (Vilhelmson 1999a) och sedan i modifierad form vid KFB Urban Systems Conference i Lund, juni 1999 (Vilhelmson 1999b). Utökningen här gäller särskilt en beskrivning av hur jag metodmässigt gått till väga för att lokalisera och identifiera just de tätortsboendes resvanor. Hur avgör man om en person bor i tätort eller ej? Jag har utgått från församlingen som lägsta studerad geografisk enhet. Med hjälp av GIS har samtliga församlingar i Sverige klassificerats med hänsyn till om de ingår i (eller ligger geografiskt mycket nära) tätortscentra av olika storlek. Uppgifter om de tätortsboendes dagliga resande har sedan hämtats från rikstäckande resvaneundersökningar. Eftersom dessa undersökningar bygger på urval ur befolkningen, har enskilda församlingar slagits samman till grupper (aggregerats), i detta fall med hänsyn till tätortens folkmängd och befolkningstäthet. Rapporten innehåller dessutom fler resultat jämfört med tidigare redovisningar. Det gäller bl a tätortsstrukturens befolknings- och arealutveckling i Sverige samt, när det gäller befolkningens resor, ärende- och aktivitetsmönstrens förändring i olika typer av tätorter. Jag har samarabetat med Johnny Sehlin vid SCB i Örebro när det gällt GISprogrammering och tillgång till GIS-data för klassificeringen av Sveriges församlingar med hänsyn till befolkningstal, avstånd till närmaste tätort av olika storlek m.m. Hans Ansén vid SCB i Stockholm bistod med att ta fram opublicerade historiska data om markanvändning och befolkningen i olika tätortsklasser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
35652
Posten skapad:
2007-02-16 17:18
Posten ändrad:
2007-05-03 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007