transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol

Författare och institution:
Björn Lantz (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 1998-366
Antal sidor:
31
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Internprissättningsproblemet i dess vedertagna betydelse är problemet att få två resultatenheter inom samma organisation som handlar med varandra att agera utifrån hela organisationens bästa, trots att de är fullständigt målstyrda och endast bedöms utifrån sitt eget resultat. Detta problem är i sin renodlade form helt synonymt med det ännu mer klassiska problemet med bilaterala monopol. Ett bilateralt monopol kännetecknas bland annat dels av att båda parter strävar efter en kvantitet som är lägre än den sammanlagt optimala, dels av att jämvikt definitionsmässigt saknas. Det förväntade resultatet på en sådan marknad antas därför bli paretosuboptimalt. Någon incitamentskompatibel lösning på detta problem då informationsassymetri råder saknas i den vetenskapliga litteraturen. Av detta skäl är även internprissättningsproblemet hittills olöst. I denna rapport presenteras en mycket enkel styrmodell, kallad ICE-modellen, som kan användas för att lösa båda dessa problem. Med hjälp av ömsesidigt valbara tvådelad tariffer kommer båda parter i ett bilateralt monopol att vinstmaximera genom att avstå helt från sin monopolstyrka. ICE-modellen kan därigenom sägas simulera fullkomlig konkurrens på en marknad kännetecknad av bilateralt monopol. Projektet till vilket denna rapport hör är finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning. Författaren tackar för detta stöd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Internprissättning; ekonomistyrning; intern marknad; bilaterala monopol; incitament
Postens nummer:
35452
Posten skapad:
2007-02-16 16:45
Posten ändrad:
2007-11-01 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007