transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Ett brev betyder så mycket': Några samtida perspektiv på historiska brev

Författare och institution:
Tilda Maria Forselius (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13-15 juni 2005. Linköping Electronic Conference Proceedings, 15 s. 1-11
ISSN:
1650-3740
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Personliga brev utgör traditionellt sett ett viktigt källmaterial inom alla de historiskt orienterade ämnena, exempelvis i biografiska studier. Under senare år har brev också uppmärksammats som en berättarform med särskilda kännetecken, som kan beforskas t.ex. från retoriska och narratologiska infallsvinklar. Bl.a. inom anglosaxisk poststrukturalistiskt inspirerad forskning och diskussion har synen på brevs textualitet också lett till ett generellt ifrågasättande av fakta- eller informationsvärdet eller av bruket av brev som ’dokument’. Idag tycks intresset för brevutgåvor och för brev som biografisk källa åter vara stort i Sverige. Det aktualiserar frågan om hur brevdiskurser förstås och behandlas som historiska referenser. I artikeln framhåller jag risken för att de kulturellt inövade föreställningarna om brev som ’autentiska’ dokument och som sanningsbärare skymmer komplexa kulturhistoriska aspekter av brevpraktiken. Syftet är att problematisera vissa för-givet-taganden om brevberättandets direkta hänvisning till en historisk verklighet, till ‘fakta’ eller ’sanning’. Jag lyfter också fram exempel på forskare som på fruktbara sätt arbetat med brevs textuella, mediala och relationella aspekter, och som därmed visat på alternativa sätt att förstå brevets sociala roll.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Retorik
Nyckelord:
Brev, dokument, källkritik
Postens nummer:
33456
Posten skapad:
2006-10-07 17:18
Posten ändrad:
2009-12-19 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007