transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kärnavfallets politiska utmaningar

Redaktör(er):
Mats Andrén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Urban Strandberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
91-7844-679-1
Antal sidor:
160
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Gidlunds Förlag
Förlagsort:
Hedemora
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den antika myten stjäl Prometeus elden från gudarna och ger den till människorna. Människorna får värme och kan tillverka ting som ökar deras välfärd. Som straff tas Prometeus till fånga av Zeus och kedjas fast högt uppe bland Kaukasus bergstoppar, där rovfåglar under trettiotusen år äter av hans lever. Det kulturella dilemma som kärnavfallet ställer oss inför är gammalt. Det som ger välfärd och framsteg är samtidigt hotfullt och ställer människan inför svåra avgöranden. Vi har tillägnat oss en energikälla som är förknippad med stora faror och hot om lidanden. Avfallet är farligt i sig, det har nära koppling till kärnvapenproduktion, på så sätt att upparbetning av avfallet ger upphov till rent plutonium. Den lösning som föreligger är att placera avfallet djupt ner i berget där det kan ligga säkert och utan fara för människor till dess radioaktiva strålning avklingat. Den tidsperiod under vilken faran består är lång, det räcker här inte med de trettiotusen år av lidande som Prometeus hade framför sig, utan om etthundratusen år. Den här antologin handlar om kärnavfallsfrågan - en samhällsfråga som är kontroversiell och får konsekvenser för politik och värderingar. Antologin försöker identifiera och precisera centrala utmaningar för den kommande hanteringen av kärnavfallet samt peka ut angelägna uppgifter för vidare forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Subatomär fysik ->
Kärnfysik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Förvaltningsprocess
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Empirisk konfliktforskning
Postens nummer:
31268
Posten skapad:
2007-02-12 11:20
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007