transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förstudie - Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund

Författare och institution:
Syna Ouattara (Institutionen för globala studier)
Antal sidor:
35
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Stadskontoret
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Förstudien är en del i Malmö stads arbete med att säkerställa likvärdig service, bemötande och myndighetsutövning för alla Malmöbor. Den genomförs också inom ramen för kommunens arbete för jämställdhetsintegrering, mångfald och diskriminering. Förstudien är skriven för att ligga till grund för politiska beslut om att ta fram förslag på aktiva åtgärder för att upptäcka, förebygga och motverka afrofobi, diskriminering, stigmatisering samt hatbrott mot afrosvenskar i kommunen. Det primära syftet med denna förstudie är att undersöka behovet av insatser mot afrofobi i Malmö kommun och att hitta verktyg för att förebygga och motverka afrofobi, diskriminering samt hatbrott mot afrosvenskar. Ett delsyfte i undersökningen är dessutom att få djupare kunskap om afrosvenskars personliga erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet för hatbrott i kommunen. Ett viktigt syfte med utredningen är att få in synpunkter från de föreningar, grupper och personer som arbetar med frågor kring afrosvenskars levnadssituation i Malmö. Förstudien har genomförts med kvalitativa metoder, exempelvis fokusgrupper och djupintervjuer som fångar respondenters erfarenheter, upplevelser av diskriminering och utsatthet inom bland annat på allmänna platser, arbetsplatser samt i kontakter med myndigheter. Intervjuerna kompletterades med pappersenkäter. Förstudien indikerar att det bland afrosvenskar finns en stor vilja att skapa möjligheter för att leva ett gott liv i öppenhet och trygghet, att känna sig respekterad och inkluderad i Malmö. Det finns en stark vilja hos intervjuade personer att integrationen ska fungera för att skapa ett bättre samhälle för alla. Samtidigt framgår i intervjuerna att Malmö inte är fritt från afrofobi, våld, diskriminering, hat och trakasserier. De flesta respondenterna kopplar afrofobi och diskriminering av afrosvenskar till kännetecken som hudfärg. Malmö som geografisk plats upplevs inte alltid som trygg och säker. Inte heller Malmös stad som kommun, upplevs alltid som en säker och respektfull instans att vända sig till. Materialet i rapporten antyder att det finns barriärer mot öppenhet (till exempel gruppstigma), misstro och dåligt bemötande från samhällsinstanser. Vidare visar förstudien att för alla intervjuade personer råder det konsensus om att det behövs en fungerande offentligt driven verksamhet för att bygga upp stabila strukturer och hållbar organisationskultur för att stödja målgruppen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Afrofobi, Afrosvenskar, Diskriminering, Hatbrott, Malmö, Rasism
Postens nummer:
241973
Posten skapad:
2016-09-19 14:26
Posten ändrad:
2016-09-22 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007