transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livsåskådning, människosyn och gudsuppfattning - några centrala analyskategorier

Författare och institution:
Mikael Stenmark (-); Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Franck, O. & Stenmark, M. (red): Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 11 - 28
ISBN:
978-91-47-11185-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det verkar bli allt vanligare i Sverige idag, men också på andra ställen i världen, att människor tycker att det är något märkligt med att tro på Gud eller att vara religiös. Gudstron utgör inte längre en reell möjlighet utan framstår för många som något oförnuftigt, irrationellt och ovetenskapligt. Vissa uppfattar till och med religion som ett direkt hot mot ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Detta utgör en utmaning för verksamma och blivande lärare i religionskunskap, som är den huvudsakliga målgruppen för denna bok. I Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför "världsreligionernas" landskap, men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam. Boken behandlar frågan om människosyn och gudsuppfattningar inom religionens område ur ett mer generellt perspektiv, men tar även upp dessa frågor relaterat till sekulära livsåskådningar, ateism, religiös tro och vetenskap. Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor. Författarna är alla forskare inom religionsvetenskap, religionshistoria, teologi och filosofi. De olika bidragen knyter an till skrivningarna i kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap och är tänkta att ge lärarstudenter och lärare möjlighet att utveckla fördjupade ämneskunskaper som kan inspirera till en undervisning som står på god vetenskaplig grund.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
livsåskådning, människosyn, gudsuppfattning, analys, undervisning
Postens nummer:
241252
Posten skapad:
2016-09-04 00:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007