transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjens och skolans roll i utlandsboende svensktalande ungdomars flerspråkighet

Författare och institution:
Marie Rydenvald (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 11 ( 1-2016 ) s. 61-92
ISSN:
0809-9227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Den internationellt rörligare arbetsmigration som följer i globaliseringens kölvatten omfattar också svenskar. Idag bor, arbetar och studerar drygt en halv miljon svenskar utomlands, varav ungefär 7000 barn och ungdomar deltar i någon form av svensk undervisning. I artikeln undersöks med utgångspunkt i domänteori och komplexitetsteori huruvida den rapporterade flerspråkigheten i gruppen svensktalande, utlandsboende ungdomar påverkas av den språkliga familje- och skolbakgrunden. Informantgruppen i denna sociolingvistiska enkätundersökning består av 136 flerspråkiga gymnasieelever med svenskspråkig bakgrund som bor utomlands. Ungdomarna deltar i svensk undervisning inom ramen för nationella och internationella utbildningsprogram. Materialet har samlats in genom en enkät om språkanvändning och språkattityder. Statistiska analyser av materialet visar på ett signifikant samband mellan föräldrarnas språkliga bakgrund, familjens migrationsbakgrund och skolvalet. Den valda skolformen får betydelse för ungdomarnas flerspråkighet då resultaten indikerar att undervisningsspråket har en framträdande roll i informanternas rapporterade språkanvändning, oavsett om det är deras L1, L2 eller L3.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
flerspråkiga ungdomar, språkanvändning, utbildning och flerspråkighet,
Postens nummer:
239293
Posten skapad:
2016-07-12 09:44
Posten ändrad:
2016-07-12 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007