transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Master thesis in Nursing: Vårdrelation och födande : kvinnors möte med barnmorskan under förlossningen på en ABC-enhet. Caring relationship and childbirth: Women´s encounter with the midwife at an Alternative Birth Center Unit

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
91-88710-80-7
ISSN:
1104-5701
Antal sidor:
37
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Nordic School of Public Health
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this essay was to describe the nature of encounters in health care with focus on women´s encounters with the midwife during childbirth. The physical and mental wellbeing of the future mother has a direct impact on the health of the family, specially the child´s wellbeing. It´s therefore important that the woman has a positive experience of pregnancy and childbirth. In a qualitative study using phenomenological approach the objective was to describe women´s experience of the encounter with the midwife during childbirth at an Alternative Birth Care Centre (ABC). The essential structure of the studied phenomenon was described as "presence" ad included three themes: 1) to be seen as an individual 2) to have a trusting relationship and 3) to be supported and guided on ones own terms. If any of the mentioned features were lacking the women felt that the midwife was absently-present which run the risk of a negative birthing experience. The need to be seen as an individual can be realized by affirmation and familiarity with the midwife and surrounding. A trusting relationship can be obtained by good communication and proficient behavior. By providing a sense of control the women can be supported and guided on their own terms. The intersubjective encounter between patient and caregiver is the essence in all health care, even in the care of the pregnant and birthing woman irrespective of race and culture. Syftet med föreliggande arbete var att beskriva vårdrelationens innebörd med fokus på mötet mellan den födande kvinnan och barnmorskan under förlossningen. Det fysiska och psykiska välbefinnandet hos den blivande modern påverkar hela familjen och i synnerhet barnet. Det är därför viktigt att upplevelsen i samband med graviditet, förlossning och puerperium (barnsängtid) blir positiv. I en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats har kvinnors upplevelse av mötet med barnmorskan under förlossningen på en ABC-enhet (Alternative Birth Care) undersökts. Det essentiella i mötet kan uttryckas i tre teman: 1) att bli sedd, 2) att ha en förtroendefull relation och 3) att få stöd och bli styrd på egna villkor. Begreppet "närvaro" abstraherades som en gemensam beståndsdel i dessa teman. Behovet av att bli sedd förverkligades genom att bli bekräftad och bemött med respekt. En förtroendefull relation utvecklades genom god kommunikation och genom att barmorskan förmedlade professionell kunskap, säkerhet, vänlighet, tillmötesgående, tillgänglighet och intutition. Genom en känsla av bibehållen kontroll kunde kvinnorna ta emot stöd och bli styrda på egna villkor. Om något av de ovanstående saknades kunde kvinnorna uppleva en känsla av att barnmorskan var "icke-närvarande". Vårdrelationen, mötet mellan patienten och vårdgivaren, är kärnan i den stora vårdorganisationen, även i vården av den gravida, födande och nyförlösta kvinnan, oavsett ras- och kulturtillhörighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Kvalitativ studie, fenomenologi, förlossningsupplevelse närvaro
Postens nummer:
237178
Posten skapad:
2016-06-01 14:30
Posten ändrad:
2016-06-03 08:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007