transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vokabuläranvändning i CLIL- och ickeCLIL-elevers engelska skriftliga produktion

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid ASLAs nationella symposium 2016, Språk och Norm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I stora delar av världen sker skolundervisningen på ett annat språk än elevernas förstaspråk. I Sverige är användningen av engelska som undervisningsspråk i ämnen som exempelvis biologi och historia relativt utbredd i så kallade Content and Language Integrated Learning (CLIL) klasser (Yoxsimer Paulsrud 2014). Många studier från andra länder visar mycket positiva resultat för kunskaper i målspråket (i de allra flesta fall engelska)(ex.vis Dalton-Puffer 2011, Lasagabaster and Ruiz de Zarobe 2010), även om forskningsområdet som sådant ännu är relativt ungt och många frågetecken finns kring ingångsvärden, och andra viktiga påverkansfaktorer (Bruton 2011, Rumlich 2013). I den svenska kontexten är forskning kring CLIL i sin linda, och i den här presentationen rapporteras från ett storskaligt, longitudinellt forskningsprojekt, CLISS-projektet, där elever i CLIL och ickeCLIL-klasser på teoretiska program från tre olika gymnasieskolor runtom i Sverige har deltagit. I fokus här är resultat från analyser av elevers engelska uppsatser skrivna för projektet. Normen för exempelvis samhällskunskap säger att i det centrala innehållet ingår ”skriftliga och muntliga debatter, debattartiklar och rapporter” (ämnesplan, samhällskunskap 1b). Frågan är då hur eleverna bemästrar skriftlig produktion på engelska inom samhälls- och naturvetenskapliga områden. Presentationen rapporterar från analyser av elevernas användning av såväl akademisk som allmän vokabulär, där the New General Service List (Browne 2014) har använts som måttstock. I analysen ingår uppsatser skrivna under elevernas första år i gymnasiet (CLIL N=94, ickeCLIL N=52), och under deras sista gymnasieår (CLIL N=80, ickeCLIL N=35). Resultat redovisas dels uppdelat på CLIL och ickeCLIL, dels pojkar och flickor.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
CLIL; vokabuläranvänding; skriftlig produktion
Postens nummer:
235754
Posten skapad:
2016-05-02 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007