transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociala medier och diskretion inom polisen

Författare och institution:
Bertil Rolandsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Sociologidagarna 2016, 10-12 mars, Sociologförbundet, Uppsala University,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kontroll, utkrävande av ansvar (accountability), och New public management är teman som är väl etablerade i forskning om myndighetsarbete och professionell diskretion. Den betydelse som nya digitala teknologier har för diskretionen är mindre utforskat, och de studier som finns bortser ofta från dessa teknologiers potentiella inflytande över möjligheterna att utvidga kommunikation, bygga relationer och fördela ansvar och beslutsfattande inom en organisation. Denna artikel undersöker närmare den betydelse som tillskrivs sociala medier för möjligheter och problem att begripliggöra (rättfärdiga) professionell diskretion inom polisen. Med diskretion avses det utrymme inom vilken poliserna tillåts tillämpa sitt eget omdöme för att utforma sin användning av sociala medier på ett myndighetsmässigt vis. För att förstå den roll som sociala medier spelar för begripliggörandena av deras diskretion introducerar studien begreppet technological affordances, som ska förstås som sociotekniska potentialer. Det empiriska materialet består av 30 st semistrukturerade intervjuer med anställda inom polismyndigheten, som alla använder sig av sociala medier i arbetet. Olika teknologiska potentialer med betydelse för polisens diskretion identifieras och diskuteras i relation till olika strategier för att begripligöra den egna användningen av sociala medier.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
235602
Posten skapad:
2016-04-29 14:15
Posten ändrad:
2016-09-22 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007