transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Munvård på äldreboende – hur lång tid tar det?

Samuelsson C, Söder E, Hägglin C.

Författare och institution:
Samuelsson Carina (-); Söder Elisabeth (-); Catharina Hägglin (Institutionen för odontologi)
ISBN:
978-91-982768-0-0
Antal sidor:
34
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Hälsoodontologiska enhetens rapportserie Rapport 1:2015: vgregionen/folktandvården
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att tiden för munvård skall ingå i den tid som beräknas i omsorgen av en vårdtagare är av stor vikt. Hur lång tid det tar att genomföra munvård på äldre omsorgsberoende personer har tidigare inte studerats. Målsättningen med denna studie var därför att mäta genomsnittlig tidsåtgång för munvård på omsorgsberoende äldre. Risken att få problem med munhälsan i form av karies, tandlossning, infektioner och mun-torrhet ökar när man blir äldre. Detta beror på att riskfaktorerna blir fler. Kombinationen av ökat antal riskfaktorer och svårighet att få hjälp med eller själv sköta sin munhygien och sina tandvårdskontakter kan vara förödande för tandhälsan. I studien deltog två kommuner med likartad befolkningsstruktur: Orust och Tidaholm. Totalt ingick 225 omsorgsberoende äldre personer på nio äldreboenden med 29 avdelningar. 56% av vårdtagarna kom från Orust kommun och 44% från Tidaholm. Omsorgspersonalen på boendena fick ett formulär innehållande information om studien, instruktioner kring tidtagningen och tre frågor rörande hur munvården upplevts och genomförts. I instruktionerna angavs att munvården skulle utföras enligt anvisningarna på vårdtagarens munvårdskort (MV-kort). Tidtagningen skulle börja i samband med att munvårdsartiklarna togs fram och avslutas när de sattes tillbaka. Kopia på avidentifierat MV-kort häftades till svarsblanketten och därifrån kunde information inhämtas om bl.a. munvårdsanvisningar och tandstatus. Tidtagning av munvårdsproceduren genomfördes på 139 (62%) vårdtagare av totalt 225. När tidtagning saknades var huvudorsaken att vårdtagaren borstade själv (79%), men för nästan en femtedel (17%) kunde inte munvård genomföras och därmed inte heller tidtagning p.g.a. att vårdtagaren värjde sig eller vägrade muntligt. I snitt åtgick 4 minuter och 20 sekunder till munvård med en variation mellan 50 sekunder till 12 minuter. Munvården tog i princip lika lång tid om vårdtagaren var tandlös som tandförsedd. När personalen utförde munvården på vårdtagarna upplevdes det som svårt på drygt en fjärdedel (28%) av vårdtagarna. Nästan hälften av de vårdtagare som enligt MV-kortet behövde stöttning eller hjälp rapporterades av omsorgspersonalen sköta sin egen munhygien. Studien visade att det i genomsnitt tar drygt fyra minuter att genomföra munvård på omsorgsberoende äldre. Omsorgspersonalen uppgav att det var svårt att utföra munvård på drygt en fjärdedel av de vårdtagare som behövde hjälp med tandborstning. Förhoppningen är att resultaten skall kunna användas vid planering i omsorgsarbetet och skapa underlag för beräkning av realistiska tidsschabloner. Förutom att adekvat tid avsätts för munvård så tyder resultaten på att omsorgspersonal även behöver mer stöd och hjälp för att kunna känna sig trygga i genomförandet av munvården. Det vore även önskvärt att munhälsa och munvård på ett naturligt sätt ingår i biståndsbedömningarna och att munvård vid behov inkluderas i omsorgsinsatsen ”personlig hygien”. Sannolikt är resultatet av studien inte enbart applicerbart på munvård på äldreboende utan även vid planering av munvårdsinsatser i enskilt boende. Det finns ingen anledning att tro att den tid det tar att genomföra munvård på ett äldreboende skiljer sig från den tid det tar i enskilt boende med hjälp av omsorgspersonal inom hemtjänst. Abstract available in English
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
oral care, elderly, oral hygiene, nursing homes
Postens nummer:
235564
Posten skapad:
2016-04-29 12:01
Posten ändrad:
2016-06-28 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007