transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans

Brukares kvalitetsupplevelse av kooperativ, privata bolag och kommuner som assistansanordnare

Författare och institution:
John Magnus Roos (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2016:3
Antal sidor:
60
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Syftet med denna studie är att jämföra kvaliteten mellan tre typer av assistansanordnare; brukarkooperativ, privata bolag och kommunen. En kvantitativ undersökningsansats har tillämpats med postenkät som insamlingsmetod. Analysen bygger på 194 assistansberättigade i Göteborgs kommun, Kungsbacka kommun och Öckerö kommun. Svarsfrekvensen är 31 procent. I enkäten finns fyra kvalitetsmått på assistansanordnaren. Det första kvalitetsmåttet, en rak fråga till brukaren ”hur bra är din anordnare” indikerar inte någon skillnad i upplevd kvalitet mellan de tre anordnartyperna. Det andra kvalitetsmåttet, kvalitetsaspekter på personliga assistenter, indikerar att kvaliteten på personliga assistenter upplevs som bättre hos kommunen och privata bolag än hos brukarkooperativen. Det tredje kvalitetsmåttet, kvalitetsaspekter på assistansanordnare, indikerar inte någon skillnad mellan olika typer av anordnare. Det fjärde kvalitetsmåttet, generell service, indikerar att servicen hos assistansanordnarna upplevs som bättre hos brukarkooperativ och privata bolag än hos kommunen, framförallt beträffande servicedimensionerna mottaglighet och fysiska attribut (exempelvis kontorslokal). Brukarna är relativt lika mellan de tre anordnartyperna med avseende på kön, bostadsort, funktionsnedsättning och personlighet. De privata bolagen har attraherat yngre brukare i större utsträckning än de övriga två anordnartyperna. Våra resultat bör tolkas med försiktighet då antalet respondenter är relativt få och då brukare med olika anordnartyper kan ha olika förväntningar på sina respektive assistansanordnare (vilket påverkar hur de utvärderar kvaliteten).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
personlig assistans, kvalitet, assistansanordnare, kundnöjdhet
Postens nummer:
235420
Posten skapad:
2016-04-28 12:18
Posten ändrad:
2016-05-02 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007