transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Programöverskridande kurs i personcentrering

Författare och institution:
Catarina Wallengren Gustafsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Irma Lindström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Louise Danielsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Qarin Lood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kristina Rosengren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Inger Jansson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Denislava Mintcheva (Institutionen för medicin); Marie Walther (Institutionen för medicin); Christina Finnsbäck (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015). 22 oktober 2015, Göteborg, Sverige., 22 oktober, 2015
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Studier visar att om hälso-och sjukvården samt omsorgen utgår från personcentrerade grundantagande kan välbefinnandet såsom ökad trygghet, minskad smärtlindring och ökad tilltro till den egna förmågan öka hos patienterna samt att kost¬naderna för vården kan minskas. Denna evidensbaserade kunskap behöver nyttiggöras inom den högre utbildningen vid Sahlgrenska Akademin. Därför fattades beslut om att utveckla ett nytt utbildningsprogram som bidrar till att stödja lärande av personcentrerade grundantaganden. Detta utbildningsprogram har skapats tillsammans med programansvariga, lärare/lektorer och studenter från fyra program vid Sahlgrenska Akademin, PIL-enheten och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC). Utbildningsprogrammet riktar sig mot studenter från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Grundantagandena i personfilosofi innebär att utgå från att människan är kapabel och ansvarstagande. Då pro¬grammet vilar på dessa grundantaganden har vi valt att tillämpa pedagogiska verktyg som flipped- och blended learning. Dessa verktyg ger stort utrymme för användning av studenternas egna resurser, erfarenheter, öppenhet och ansvarstagande. Utbildningsprogrammet har bedrivits i tre faser. Första fasen riktade sig till programansva¬riga vid de fyra programmen med syfte att förankra utbildningsprogrammets innehåll och pedagogik samt stödja projektets genomförande. Andra fasen innebar att lärare och stu¬denter från de fyra programmen tillsammans med projektledarna (utbildningsansvariga vid GPCC och lektor vid PIL-enheten) utvecklade lärande kring personcentrerad vård, flipped classroom, blended learning, kursplan (7,5 hp, avancerad nivå), annonsering, läruppgifter, examination och studiehandledning. Allt studiematerial i form av filmer, litteratur, ljudinspel¬ningar etc. skapades tillsammans och publicerades på lärplattformen GUL. Fas tre inled¬des med att 10 studenter från varje program (40 st) påbörjade kursen under våren 2015. De blev indelade i lärgrupper om 6-8 studenter och 2 mentorer. Tillsammans planerade lärgruppen studieplan, tidsplan och former för examination. I lärplattformen GUL hittar studenterna tips på litteratur (vetenskaplig och skönlitterär) och kortare filmer (från forskare, professionella, patienter) som kan stödja dem i deras lärande. Kursen pågår och avslutats under november 2015. Som projektledare har vi följande reflektioner till dags datum: Utmaningarna under fas 1 har bland annat rört förankringsarbetet med programansvariga. Utmaningarna under fas 2 har t.ex. handlat om lärarnas egenansvar att skaffa sig fördjupade kunskaper. Utmaningarna under fas 3 har i hög utsträckning rört tillämpning av nya pedagogiska metoder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
We Educate Care (WEC)
Ytterligare information:
www.pil.gu.se/hkg2015
Postens nummer:
232776
Posten skapad:
2016-03-04 13:33
Posten ändrad:
2016-06-23 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007