transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symposium: Samarbetsbaserad undervisning i digital skolmiljö – ämneskompetenser och IT-didaktiska lärmodeller

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Maria Spante (-)
Publicerad i:
Next Generation Learning Conference (NGL2015), 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Symposiet syftar till att problematisera digitaliseringen av skolan utifrån utmaningar i didaktisk design, ämneskompetenser och ledarskap. Digitaliseringen innebär krav på ny kompetens, nya samarbetsformer samt nya villkor för kommunikation och interaktion mellan medarbetare likväl som föräldrar och elever. Lärande idag är allt mer beroende av samarbete och utbyte av kunskaper och strävan efter att utveckla kreativitet, innovation, problemlösning, samarbete och risktagande (Kalantzis et al 2003; Cope et al 2011). Ambitionen att möta den snabba teknikutvecklingen och de förändrade kraven på kompetenser och förmågor i samhället leder även till ökade krav på betydande förändringar i undervisning och skolan som verksamhet och organisation. Digital teknik får alltmer plats i klassrummen och blir mer tillgänglig genom diverse implementeringssatsningar, men också förändringar i läroplan och styrdokument. Digitaliseringen av skolan handlar om att möta de förändringar i samhället som hänger samman med den snabba teknikutvecklingen och den tillgång på information vi har idag och globalisering. Frågan om vi skall använda teknik i våra klassrum har ersatts av hur teknik kan brukas meningsfullt och stimulerande i det dagliga arbetet för att uppnå mål för lärande och bli konkreta verktyg i lärares undervisning och elevers lärande. Målet med symposiet är att med bas i gränsöverskridande undervisning i digitala rum lyfta vikten av att planera för lärande och undervisning och förstå vilka specifika IT-kompetenser genereras i enskilda ämnen. Exempel på undervisningsmodeller hämtas från projektet Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.eu) där lärare, elever och forskare från 18 skolor i 7 kommuner bedrivit skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i ämnesinnehåll och digital teknologi som viktiga ingredienser. Målet var att genom en brukardriven ansats undersöka hur digital teknik kan stödja en gränsöverskridande undervisning och samarbete mellan de nordiska skolorna i ämnena modersmål (danska, svenska, norska), samhällskunskap och historia, naturkunskap och matematik. Genom praktiknära, aktionsinriktade ansatser har lärare i samarbete med forskarna i så kallade co-design processer utvecklat en medvetenhet och modeller för samarbetsbaserad undervisning och lärande som presenteras under symposiet. Bidragen kommer att visa exempel på samarbetsbaserat didaktisk design i teknik-medierad undervisning i ämnena svenska, matematik, samhällskunskap, historia och naturkunskap, samt diskutera ledarskapets roll i sammanhanget. Vägar till lärande relateras till didaktisk design, ämnesinnehåll och läroplansdriven undervisning och de lärmodeller som framskrider.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Ytterligare information:
GNU-projektet: Gränsöverskridande Nordisk Undervisning
Postens nummer:
228532
Posten skapad:
2015-12-16 18:34
Posten ändrad:
2015-12-29 08:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007