transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur kan studenternas referenshantering utvecklas i ett program?

Författare och institution:
Ingrid Henning Loeb (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Mattias Nylund (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Anette Wahlandt (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
HKG2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Frågeställningen i denna föredragning tar sin utgångspunkt i ett aktuellt utvecklingsarbete inom Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Programmet är utformat som halvfartsstudier på distans men med några campusträffar per termin. Många av programmets studenter har liten eller ingen erfarenhet av akademiska studier och akademiskt skrivande. Erövrandet av kunskaper i akademiskt skrivande är en grund för framgångsrika studier. Asks studier (2007) visar hur osäkerheten kring akademiskt skrivande och referenshantering är stor bland studenter i allmänhet men i synnerhet bland nyantagna eller studieovana studenter. Tre begrepp lyfts fram för att diskutera akademisk skriftspråkskompetens. Begreppen har introducerats av Ask (2005/2008) och bygger vidare på Greens kategorier (1999). I korthet är dessa: 1) operationell kompetens, som rör textens yta (operational literacy), 2) diskursiv kompetens, som rör studentens förståelse för akademiska stilkrav, plagiat etc. (cultural literacy) samt 3) kritisk kompetens, som visar studentens analytiska och kritiska förhållningssätt (critical literacy). Vi menar att referenshantering innefattar alla tre kompetenser. Att sätta referensparentes på ett korrekt sätt i en mening (1) är bara en aspekt av referenshantering. Med stöd av referenser bygger studenten exempelvis upp kärnmeningar i inledning av stycken (2) och med hjälp av referenser analyserar studenten forskningsresultat och slutsatser och kan förhålla sig kritisk till dessa (3). Denna föredragning riktar sig till en bred krets av universitetslärare, men är särskilt relevant för lärare och annan personal som arbetar med studenter på grundläggande nivå eller med breddad rekrytering. Presentationen tar sin utgångspunkt i Yrkeslärarprogrammets första två kurser. Referenshantering är bara en av många generella akademiska färdigheter som studenterna utvecklar under den första terminen på utbildningen. Studenterna ska också tillägna sig olika skrivstrategier och utveckla sin förmåga och sina färdigheter att ge återkoppling på studiekamraters texter. Vi lyfter fram det stöd som byggs in i utbildningen för att utveckla studenternas kunnande och färdigheter om referenshantering, samt de krav som ställs på studenterna efter dessa två kurser. Under föredragningen visas och diskuteras • stödresurser i form av instruktions- och föreläsningsfilmer om olika aspekter av referenshantering, • stöd i form av lathundar, • stöd i form av självvärderingstest, quiz etc, • progressionen mot att behärska referenshanteringskraven i programmet Referenser: Ask, S. (2005/2008). Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken. I M. Lindgren (Red.), Den skrivande studenten: Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet, s. 101-117. Växjö: Växjö University Press. Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. (Doktorsavhandling, Acta Wexionensia, 115/2007). Växjö: Växjö University Press. Green, B. (1999). The New Literacy Challenge? Literacy Learning: Secondary thoughts, 7(1), 36-46.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Referenshantering, akademisk skriftspråkskompetens, stödresurser, progression breddad rekrytering
Postens nummer:
226622
Posten skapad:
2015-11-30 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007