transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fjärrvärmens Affärsmodeller: Slutrapport för Fjärrsynprojekt

Författare och institution:
Bo Rydén (-); Anders Sandoff (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Jon Williamsson (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Daniel Stridsman (-); Niklas Hansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
ISBN:
978-91-7381-105-7
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fjärrsyn
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Fjärrvärmen är en integrerad del av det framtida hållbara energisystemet, med ambitionen att i än högre grad bidra till de samhälleliga målen om låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi och synergier med andra sektorer, exempelvis energiåtervinning från avfall, industrier och avloppsrening. Som produkt och bransch har fjärrvärmen gjort en betydande resa sedan starten för mer än 50 år sedan och den har genomgått en omfattande utveckling, framför allt inom teknikområdet. Nya utmaningar och förändrade omvärldsförhållanden ställer dock nya och ökade krav på fjärrvärmeaffären och fjärrvärmeföretagens affärsmodeller. Fjärrvärmens Affärsmodeller är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförts inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet har pågått under 2010-2013. Målsättningen har varit att generera ny kunskap och bättre verktyg för att konkurrenskraftiga affärsmodeller skall kunna utvecklas. Syftet är att stärka fjärrvärmen, att uppmuntra affärsutveckling och att skapa resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem, till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort. Inom ramen för olika delstudier har vi bland annat undersökt hur fjärrvärmeföretag skapar och levererar värde, möter sina kunder, använder sina nyckelresurser, hur intäkter uppstår och hur väl organisationen utnyttjas. Vi har även analyserat de utmaningar företagen står inför, fjärrvärmeaffärens möjligheter att tackla dagens komplexa problem, liksom dess förutsättningar för att utvecklas och generera långsiktigt uthålligt värde. Denna slutrapport redovisar projektets forskningsresultat och slutsatser, samt beskriver det breda tvärvetenskapliga arbetssättet och den aktiva och omfattande kommunikation som tillämpas mellan forskningsprojektet och dess intressenter. I tre lättlästa temaböcker har projektet också redovisat resultat och metoder om hur dagens prismodeller kan utvecklas, hur kunddialogen och kundens förtroende kan stärkas och hur fjärrvärmeaffären som helhet kan utvecklas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Fjärrvärme, affärsmodell
Postens nummer:
225182
Posten skapad:
2015-11-02 17:37
Posten ändrad:
2015-11-17 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007