transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att utbilda medborgare och soldater. Exemplet Militärisk bilderbok för gossar (1871)

Författare och institution:
Olle Widhe (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv. 20 - 21 augusti 2015, Uppsala universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Detta paper undersöker Militärisk bilderbok för gossar (1871) i ett utbildnings- och barndomshistoriskt sammanhang. Boken är ett exempel på en litteratur som skulle entusiasmera den övre medelklassens pojkar för den värnplikt som successivt växt fram i kölvattnet av Napoleons massarméer. Men den är också ett led i den mer omfattande karaktärsfostran som ägde rum parallellt med skolans kunskapsförmedling och kan därför tillskrivas en bredare samhällelig funktion. Under 1800-talet framställdes skolan på olika håll som ett hot mot pojkarnas manlighetsfostran. Det behövdes ett komplement till den stillasittande bokliga lärdomen, menade man, och förespråkade såväl militärisk exercis som gymnastik och djärva lekar. Sådana utbildningshistoriskt betydelsefulla försök att skapa raska, friska och disciplinerade pojkar, som på olika sätt kunde tjäna fosterlandet, återspeglas på ett intrikat sätt av Militärisk bilderbok för gossar. I bilderboken skildras rekryters exercisövningar men också små pojkars krigslek i ett tydligt svenskt sammanhang. Eftersom boken är påtagligt inspirerad av Johann Michael Voltz populära tyska bilderbok, Militärisches Bilderbuch für Knaben (1850), kommer jag även att försöka analysera den kulturella adaption som utgivningen av Militärisk bilderbok för gossar för med sig.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://int.blasenhus.uu.se/utbildningshistoria15/index.lasso?-session=ACCESS:82F110B918bc327105YMUW2E20BC
Postens nummer:
223582
Posten skapad:
2015-10-02 10:09
Posten ändrad:
2016-01-13 09:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007