transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad ligger bakom bedömningarna? - en studie av bedömarprofiler och bedömningar i muntlig engelska

Författare och institution:
Linda Borger (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD), 9-11 april 2014, Göteborgs universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En av utmaningarna vad gäller bedömning är att uppnå rimlig bedömaröverensstämmelse. För att kunna förstå resultat av så kallad autentisk bedömning, dvs. av verklighetstrogna uppgifter som mäter mer komplexa förmågor, är det viktigt att undersöka hur bedömare fattar sina beslut. Denna studie har syftet att undersöka bedömning och betygssättning av ett muntligt nationellt prov i engelska på gymnasial nivå. Den första gruppen bedömare är gymnasielärare i engelska (n = 17), som individuellt bedömde sex inspelade elevsamtal i relation till nationella kunskapskrav. Dessutom bedömde två grupper av europeiska bedömare (n = 14) samma samtal, men i relation till referensnivåerna i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS), detta med syfte att göra en tentativ jämförelse av de svenska kunskapskraven och referensnivåerna i GERS. Data består av anteckningar gjorda av bedömarna medan de lyssnade, sammanfattande kommentarer skrivna efter lyssnandet, samt betyg. Anteckningar och sammanfattande kommentarer analyseras för att identifiera vilka egenskaper i elevprestationerna som tycks framträdande för bedömarna. Vidare analyseras betygen för att undersöka bedömarprofiler och samstämmighet. Slutligen belyses relationen mellan bedömarkommentarer och betyg. En initial analys av betygen visar att rangordningen av elevprestationer, liksom variabiliteten i bedömningarna, är liknande mellan den svenska och de europeiska grupperna. I presentationen kommer studiens design att beskrivas kortfattat, liksom vissa resultat från analyserna av bedömarkommentarer och betyg. Även frågan om relationen mellan de svenska styrdokumenten och den europeiska referensramen berörs. Förhoppningsvis kommer resultaten av studien att bidra till större förståelse för hur bedömning av muntlig kommunikation kan tolkas och förstås utifrån frågan om bedömarvariabilitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
222433
Posten skapad:
2015-09-14 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007