transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avhandling i pedagogiskt arbete; frågeställning, ämne och praktiknära forskning

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Lill Langelotz (-)
Publicerad i:
Abstractrapport till Nationell konferens i Pedagogiskt arbete, Karlstad universitet, 13-14 augusti, 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Avhandling i pedagogiskt arbete; frågeställning, ämne och praktikn ära forskning? Mellan åren 2001-2014 producerades 101 avhandlingar i två nationella och en lokal forskarskola (Rönnerman & Langelotz, 2015). I studien granskades samtliga avhandlingar utifrån de frågor lärare ställer relaterat till sin profession och praktik. I resultatet framkom tre kategorier; Pedagogisk praktik, Utbildningspraktik och Övrig praktik. I detta paper kommer de avhandlingar som skrivits i ämnet pedagogiskt arbete att studeras på nytt i syfte att a) undersöka vilka kategorier dessa avhandlingar representerar och b) analysera avhandlingarna i relation till begreppet praktiknära forskning och ämnet pedagogiskt arbete. Analysen utgår från att lärares frågeställningar är generade ur en professionell praktik som är konstituerad i en specifik tid, ekonomi, kultur och socio-politisk kontext (jfr Kemmis, 2010; Langelotz & Rönnerman, 2014; Nicolini, 2013). En praktik ses här som socialt konstruerad och utgörs av deltagarnas tal (sayings), aktiviteter/göranden (doings) och relationer (relatings). Vidare förstås externa villkor såsom kulturellt- diskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemang påverka en specifik praktik, samtidigt som praktiken också påverkar dessa arrangemang i ett ömsesidigt beroende (Kemmis, Wilkinson,Edwards Groves,Hardy, Grootenboer & Bristol 2014). Resultaten belyser inriktningen på dessa avhandlingars frågeställningar och hur de kan relateras till begreppet praktiknära forskning samt ger en förståelse till varför ämnet pedagogiskt arbete inrättades i en viss tid
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
pedagogiskt arbete, praktiknära forskning
Postens nummer:
220823
Posten skapad:
2015-08-18 17:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007