transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mervärdesskattelagens ändamålsenlighet

Författare och institution:
Pernilla Rendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt, 2015 ( 9 ) s. 648-660
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att mervärdesskatten eller momsen är en indirekt skatt som ska belasta konsumtion är vedertaget. Huruvida momsen faktiskt är konstruerad och tillämpas som en sådan skatt kan däremot ifrågasättas då skatten innehåller flera undantag från skatteplikt och reducerade skattesatser. För att undersöka huruvida momsen är en konsumtionsskatt från ett rättsvetenskapligt perspektiv behöver konstruktionen med övervältringsmöjligheter av skattebördan från uppbördsmän till konsument identifieras och utvärderas. Under april 2015 publicerades en rapport av Svenskt Näringsliv i vilken de resultat som framkommit av en studie som jag har gjort avseende Mervärdesskattelagens ändamålsenlighet presenteras. I rapporten konstateras att momsen är att betrakta som en hybrid av en konsumtionsskatt och en företagsskatt, dvs. en transaktionsskatt med oklart uttryckta syften som strukturellt belastar såväl konsumtion som företagande.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
220794
Posten skapad:
2015-08-18 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007