transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erfarenheter av bränning och släckning av Kinnekullekalksten

Författare och institution:
Jonny Eriksson (Institutionen för kulturvård)
ISBN:
978-91-979382-5-9
Antal sidor:
130
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Hantverkslaboratoriet Göteborgs Universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Historiskt har kalkbindemedel brutits från lokala stenbrott. Bränningen har skett lokalt och släckningen har vanligtvis gjorts på byggarbetsplatsen. Putsbruket som skulle användas i byggandet var uteslutande platsblandat med sand som tagits lokalt. Under 1900-talets industrialiseringsprocess har kunskaperna om de lokalt framställda materialen och om metoderna för tillverkningen nästan helt försvunnit. Kalkbindemedlet och bruksblandningarna följer idag universella standarder som inte är anpassade för den unika byggnaden. De skillnader som finns på ett fabrikstillverkat bindemedel och ett lokalt framställt bindemedel förbises. Vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet har under 2000-talet ett utvecklingsarbete bedrivits för att ta fram ett kulturhistoriskt relevant kalkbindemedel för ett antal historiska byggnader. Det finns metoder att identifiera egenskaper i historisk kalkputs, men det finns ingen kvalitetssäkrad metod för att rekonstruera processen. Utvecklingsarbetet har genererat erfarenheter och innovationer kring analys av historisk puts, analys och val av lokal kalksten samt bränning och släckning av kalk. Universitetslektor Jonny Eriksson har varit ledare i detta forsknings- och utvecklingsarbete och är sedan 2009 antagen som doktorand och kommer att bearbeta resultaten vidare i en kommande licentiatavhandling. I denna rapport sammanfattas det utvecklings- och forskningsarbete som skett. En väsentlig del av Hantverkslaboratoriets verksamhet är inriktad mot forskning och metodutveckling som gör det möjligt att utöva hantverk och bevara hantverkskvalitet i det moderna samhället. Rapporten är en produkt av det projekt som formades 2010 inom Hantverkslaboratoriet med syftet att dokumentera och säkra vunna kunskaper som gjorts inom institutionen. Målet med projektet var också att skapa en plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete med en kvalitetssäkrad metod för tillverkning av lokal kalk och platsblandat bruk. På institutionen fortsätter nu arbetet med utgångspunkt i den plattform som idag är en realitet. Sedan 2010 har många kontakter skapats med andra intressenter som jobbar med eller för en produktion av lokal kalk. Hantverkslaboratoriet stöttar särskilt de projekt som pågår i Jämtland och Skåne. Ett norsk-svenskt nätverk med lokala producenter bildades i mars 2010 i samband med en träff som initierats av Hantverkslaboratoriet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Kalk
Postens nummer:
218168
Posten skapad:
2015-06-10 11:08
Posten ändrad:
2015-08-18 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007